ประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจ

ในประเทศที่พัฒนาแล้วการ ประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ (Product Liability Insurance) เป็นสิ่งที่สำคัญมาก  ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันตระหนักถึงสิทธิของตนเองมากขึ้น จึงทำให้บริษัท เจ้าของผลิตภัณฑ์มีความเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง ทั้งจะเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้ค้าปลีก การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ ไม่เพียงแค่จะปกป้องธุรกิจของคุณจากคดีความเท่านั้น ในกรณีที่คุณมีโอกาสดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ แต่ยังช่วยลดความเสี่ยงภัยจากข้อบังคับด้านความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ในทั่วโลกให้ เหลือน้อยมากที่สุดประกันธุรกิจในผลิตภัณฑ์

แม้ในปัจจุบัน ประเทศไทยของเราจะยังไม่มีกฎหมาย ข้อบังคับเฉพาะที่กล่าวถึงประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ ดังกล่าว แต่แนวโน้มคงจะมีการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มีมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคมีมาตรฐานเทียบเท่ากับสากล ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม, อุตสาหกรรม, การบริการ, การค้าส่งและการค้าปลีกสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ของเล่นเด็ก ชิ้นส่วนของเครื่องบิน เครื่องมือทางการแพทย์ ยา สารเคมี เฟอร์นิเจอร์ ยานยนต์และชิ้นส่วน และสินค้าที่มีอายุใช้งานนาน และตัวอย่างของผู้ที่มีความเสี่ยงต่อความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า / ส่งออก ผู้ขาย

รวมถึงการคุ้มครอง บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทนแทนในนามของผู้เอาประกันภัย สำหรับความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย รวมถึงค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ความบาดเจ็บส่วนบุคคล ทั้งร่างกายและจิตใจ, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีทางกฎหมาย, ความสูญเสียหรือเสียหายต่อเนื่องหรือการขาดการใช้ประโยชน์, ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเรียกคืนผลิตภัณฑ์

ข้อดีของการทำประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ คือได้รับการคุ้มครองและการชดใช้ที่สมควร เมื่อได้รับบาดเจ็บหรือประสบความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวมากและเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของทุกคน และ การที่ผู้ผลิตต้องเพิ่มความใส่ใจและระมัดระวังในทุกขั้นตอนการผลิตสินค้ามากยิ่งขึ้น เริ่มตั้งแต่การออกแบบ วัสดุที่จะนำมาใช้ กระบวนการควบคุมคุณภาพ และการทดสอบสินค้าก่อนนำออกจำหน่าย อันจะส่งผลให้ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานและคุณภาพดีขึ้น รวมถึงช่วยให้ผู้บริโภคต่างประเทศมีความมั่นใจในการใช้สินค้าไทย กล้าใช้ กล้าซื้อ มากขึ้น ลดโอกาสการกีดกันทางการค้าลดลง ลดโอกาสที่จะถูกกีดกันทางการค้าลง ผู้ผลิตของไทยสามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันของต่างชาติได้เลย เป็นการส่งเสริมรายได้ของเจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์ของไทยให้ได้มากขึ้น

ข้อตกลงและเงื่อนไขกรมธรรม์ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท ในการทำประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ ควรศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วน รอบคอบ ทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s