ประกันสังคม

ประกันสังคม เป็นหนึ่งในการสร้างหลักประกัน ในด้านการดำรงชีวิตในกลุ่มของสมาชิกที่มีรายได้และต้องจ่ายเงิน สมทบเข้ากับกองทุนประกันสังคม  เพื่อที่จะรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย  คลอดบุตร  ทุพพลภาพ  ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพและว่างงาน เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลและมีรายได้อย่างต่อเนื่อง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

ผู้ประกันตน จำเป็นต้องเป็นลูกจ้างที่มีอายุมากกว่า  15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ในวันเข้าทำงาน  และทำงานอยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป  เงินสมทบ คือ เงินที่นายจ้าง ลูกจ้างจะต้องนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน  โดยคำนวณจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ  ซึ่งกำหนดจากฐานค่าจ้างเป็นรายเดือนต่ำสุดเดือนละ 1,650 บาท  สูงสุดเดือนละ 15,000 บาท โดยมีรายจ่ายมากที่สุดไม่เกิน 750 บาท/เดือน ทั้งนี้รัฐบาลจะออกเงินสมทบเข้ากองทุนอีกส่วนหนึ่ง

สำหรับใครที่จ่ายมาแล้ว หลายเดือน หลายปี แต่ก็ยังไม่รู้ว่า เงินที่ถูกหักไปนั้น มีจำนวนเงินท่าไหร่แล้ว แล้วเมื่อไรที่จะได้คืน ถ้าจะได้เงินคืน ต้องได้คืนประมาณเท่าไหร่ สามารถเช็คข้อมูล เพื่อตรวจสอบ เงินประกันสังคม แบบออนไลน์ โดยเข้าเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม http://www.sso.go.th แล้วเลือกจ้อมูลการส่งเงินสมทบ แสดงข้อมูลปีล่าสุดในการนำส่งแต่ละเดือน โดยเงินประกันสังคมที่เราจ่ายไปนั้น จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน เงินช่วยเหลือเมื่อเจ็บป่วย (1.5%) เงินช่วยเหลือเมื่อว่างงาน (0.5%) และเงินช่วยเหลือเมื่อเราชราภาพ (3%) เมื่ออายุครบ 55 ปี จะได้เงินช่วยเหลือชราภาพ ในกรณีที่จ่ายเกิด 12 เดือน ก็จะมีทั้งส่วนที่เราสมทบ นายจ้างสมทบ และรัฐบาลสมทบ

สิทธิประโยชน์ คุณสมบัติของผู้ประกันตน  ผู้ประกันตนมาตรา 33, ผู้ประกันตนมาตรา 39, ผู้ประกันตนมาตรา 40 โดยแต่ละอย่างมีลักษณะ คุณสมบัติแตกต่างกันออกไป

รวมแล้วเราจ่ายประกันสังคมในส่วนกรณีชราภาพไปทั้งหมด 35,093 บาท แต่เราจะได้กลับคืนมา 84,218 บาท ต้องพยายามตรวจสอบในทุกครั้ง เพราะเมื่อเกิน 1 ปีไปแล้ว เงินจะถูกส่งเข้าไปเงินเงินกองกลางในทันที ไม่สามารถขอคืนได้ เข้าใจกันแบบนี้แล้ว อาจจะทำให้ช่วยบรรเทาการที่ว่า จ่าย 750 ทำไมอ่ะ เปลืองจัง กันได้ไม่มากก็น้อยนะคะ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s