บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 ได้เริ่มดำเนินธุรกิจให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นด้วยความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส โดยที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นหลัก มีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท ชำระแล้วเต็มมูลค่า

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท จรัญประกันภัย จำกัด มีประกันภัยหลากหลายให้เลือกที่เหมาะกับคุณไม่ว่าจะเป็น ประกันอัคคีภัย รับประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง อาคาร ที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม ทรัพย์สินในอาคาร สต๊อกสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนเครื่องจักรและวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับความสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องมาจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิดจากแก๊สที่ใช้ทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย และยังสามารถขยายความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมได้ เช่น ภัยลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ภัยเนื่องมาจากไฟฟ้า นอกจากนี้ยังรวมถึง ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยเบ็ดเตล็ด รับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและกลุ่มรับประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง, รับประกันภัยสำหรับเงิน, รับประกันภัยโจรกรรม, รับประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร, รับประกันภัยการก่อสร้างทุกชนิด, รับประกันภัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, รับประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก, การรับประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน, รับประกันภัยเครื่องมือเครื่องจักรของผู้รับเหมา, รับประกันภัยสิทธิการเช่า, รับประกันภัยกระจก, รับประกันภัยอิสรภาพ, รับประกันภัยมะเร็ง, รับประกันภัยความซื่อสัตย์, รับประกันภัยกอล์ฟ, รับประกันภัยสำหรับผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง, รับประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน,  รับประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจาการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3, รับประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายที่เกิดจากความบกพร่องของผู้ตรวจสอบอาคาร, รับประกันภัยการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ, รับประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายจากการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก, รับประกันภัยว่างงาน, รับประกันภัยสรรพภัยประกันธุรกิจขนาดย่อม (SME) ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว พร้อมทีมงานบริหารความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด จึงได้เริ่มกำหนดแนวทาง ในการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยได้จัดทำขึ้นเป็น คู่มือกำหนดจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่บริษัทได้วางแผนไว้ ทางบริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นขึ้น โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนจะต้องยึดถือและนำไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ที่ชัดเจน โดยการเข้าเป็นหนึ่งใน “แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต”

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด

ที่อยู่บริษัท อาคารจรัญประกันภัย 408/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เบอร์โทร เวลาปกติ : (+66) 0-2276-1024 นอกเวลา : (+66) 0-2021-1655

แฟกซ์: (+66) 0-2275-4919

อีเมล  charanins@charaninsurance.co.th

เว็บไซต์ http://charaninsurance.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s