บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันวินาศภัย มีความเป็นมืออาชีพในด้านการรับประกันภัยต่อ (Professional Reinsurer) มีผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 5,413 ล้านบาท และความรู้ความเข้าใจด้านการตลาด ธุรกิจประกันภัยต่อ คือ การรับถ่ายโอนความเสี่ยงจากลูกค้า ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านการเงิน และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถดำเนินงานร่วมไปกับบริษัทคู่ค้า เป็นการลดความซับซ้อนของกระบวนการทำงานและทำให้เกิดการประหยัดต้นทุน ซึ่งนอกจากการรับถ่ายโอนความเสี่ยงภัยจากลูกค้าแล้ว บริษัทฯ ยังนำเสนอบริการเกี่ยวเนื่องอีกหลากหลาย อาทิ การให้คำปรึกษาในด้านการบริหารความเสี่ยง การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค การให้การสนับสนุนด้านการตลาด การให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น

บริษัทประกันวินาศภัย

ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทประกันวินาศภัย ไทยรับประกันภัยต่อ ที่ได้ดำเนินการให้บริการรับประกันภัยต่อครอบคลุมทั้ง การรับประกันภัยทรัพย์สิน การประกันอุบัติเหตุ การประกันวิศวกรรม การประกันภัย ทางทะเลและการขนส่งสินค้า รวมถึงการประกันชีวิต ลูกค้าของบริษัท โดยมากเป็นบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตในประเทศ มีเพียงบางส่วนเป็นลูกค้าจากต่างประเทศ  ประเภทธุรกิจ การประกันวินาศภัยต่อ – ในประเทศ อัคคีภัย, ประกันวินาศภัยต่อ – ภัยทางทะเล, ประกันวินาศภัยต่อ – ในประเทศ เบ็ดเตล็ด, การประกันภัยวินาศภัยต่อ – ในประเทศ รถยนต์, การประกันวินาศภัยต่อ –  ต่างประเทศ, การประกันชีวิตต่อ, การรับประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย, การรับประกันภัยต่อแบบสัญญาต่อกัน – สัญญาตามข้อตกลงของตลาด, การรับประกันภัยต่อแบบสัญญาต่อกัน – สัญญาอื่น

การพิจารณารับประกันภัย  บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ โดยมีการให้คำมั่นสัญญาว่าจะมอบบริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า ด้วยการพิจารณารับประกันภัยอย่างเป็นระบบและมีวินัย โดยมีการควบคุมความเสี่ยงภัยด้วยความระมัดระวัง ซึ่งจะเน้นควบคุมสัดส่วนการรับเสี่ยงภัยต่อเงินกองทุนแบบอนุรักษ์นิยม พร้อมทั้งใช้ข้อมูลสารสนเทศที่มี อยู่มาประกอบการพิจารณารับประกันภัย

ที่อยู่บริษัท 48/22-24 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์บริษัท (662) 660 6111 และ (662) 290 3111
โทรสาร (662) 660 6100 และ (662) 290 3100
อีเมล์บริษัท mailbox@thaire.co.th
เว็บไซต์บริษัท http://www.thaire.co.th

ประกันภัยค้ำจุน

ประกันภัยค้ำจุน คือ การประกันวินาศภัยประเภทหนึ่งเป็นสัญญาประกันภัย ซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัยเพื่อความวินาศภัยอันเกิดขึ้นแก่บุคคลอีกคนหนึ่ง และทางผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ บุคคลผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามที่ตนควรจะได้นั้นจากผู้รับประกันภัยโดยตรง แต่ค่าสินไหมทดแทนเช่นว่านี้หาอาจจะคิดเกินไปกว่าจำนวนอันผู้รับประกันภัยจะพึงต้องใช้ตามสัญญานั้นได้ไม่ ในคดีระหว่างบุคคลผู้ต้องเสียหายกับผู้รับประกันภัยนั้น ท่านให้ผู้ต้องเสียหายเรียกตัวผู้เอาประกันภัยเข้ามาในคดีด้วย อนึ่งผู้รับประกันภัยนั้นแม้จะได้ส่งค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยแล้วก็ยังหาหลุดพ้นจากความรับผิดต่อบุคคลผู้ต้องเสียหายนั้นไม่ เว้นแต่ตนจะพิสูจน์ได้ว่าสินไหมทดแทนนั้นผู้เอาประกันภัยได้ใช้ให้แก่ผู้ต้องเสียหายแล้ว

ประกันภัยค้ำจุน นับว่าเป็นสัญญาประเภทหนึ่งของการประกันภัย อยู่ในหมวดที่ 2 ว่าด้วยเรื่องการประกันวินาศภัย แต่มีข้อแตกต่างจากประกันวินาศภัยปกติ ตรงที่ผู้เอาประกันภัยนำตัวทรัพย์สินไปประกันความเสียหาย เช่น ประกันอัคคีภัย ก็คือการที่เอาตัวบ้านหรือ ทรัพย์อื่น เป็นวัตถุที่เอาประกันภัย เป็นต้น แต่ การประกันภัยค้ำจุนนั้น วัตถุที่เอาประกันภัยคือ “ความรับผิด” ไม่มีตัวทรัพย์สินที่เอาประกันภัย บางครั้งจึงเรียกประกันภัยประเภทนี้ว่า “ประกันภัยความรับผิด” นั่นเอง

สัญญาประกันภัยค้ำจุน อาจกล่าวได้ถึง การทำสัญญาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีความรับผิดที่ต้องชำระหนี้ให้กับผู้อื่นที่ได้ค้ำจุนเอาไว้ ซึ่งผู้เอาประกันภัย เอาความรับผิดไปทำสัญญาประกันภัยไว้กับผู้รับประกันภัย อาจเป็นความรับผิดตามสัญญา หรือ ความรับผิดทางกฎหมายก็ได้ เช่น ความรับผิดตามกฎหมายละเมิดได้

ใจความสำคัญ 2 ประการ

1.ต้องมีสัญญาประกันภัยระหว่างผู้เอาประกันภัย และผู้รับประกันภัย และจะต้องไม่ใช่เป็นการรับประกันความเสียหายต่อทรัพย์ของผู้เอาประกันภัย แต่เป็นการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอก ในอนาคต

2.ผู้เอาประกันภัยเป็นต้องเป็นฝ่ายที่รับผิดตามที่กฏหมายได้บัญญัติไว้ใน ต่อท้ายของมาตราที่ 887 วรรค 1 เพื่อความวินาศภัยอันเกิดแก่บุคคลอีกบุคคลหนึ่ง และซึ่ง ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ

เมื่อครบหลักเกณฑ์ทั้ง สองข้อแล้ว ผู้รับประกันภัยถึงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนให้บุคคลภายนอกแทน ผู้เอาประกันภัยตามสัญญา

การประกันวินาศภัย ด้วยการ ประกันภัยค้ำจุน ในปัจจุบัน ถ้าเลือกได้ ทุกคนคงไม่อยากเป็นผู้ที่ถูกเลือกในการค้ำประกันให้กับใคร เพราะการค้ำประกันถ้าเกิดโชคร้ายขึ้นมา อาจทำให้เกิดความเสียหายทางความสัมพันธ์ต่อกันและกัน ยังตามมาซึ่งความเสียหาย ทางทรัพย์สินอีกด้วย

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 ได้เริ่มดำเนินธุรกิจให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นด้วยความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส โดยที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นหลัก มีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท ชำระแล้วเต็มมูลค่า

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท จรัญประกันภัย จำกัด มีประกันภัยหลากหลายให้เลือกที่เหมาะกับคุณไม่ว่าจะเป็น ประกันอัคคีภัย รับประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง อาคาร ที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม ทรัพย์สินในอาคาร สต๊อกสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนเครื่องจักรและวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับความสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องมาจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิดจากแก๊สที่ใช้ทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย และยังสามารถขยายความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมได้ เช่น ภัยลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ภัยเนื่องมาจากไฟฟ้า นอกจากนี้ยังรวมถึง ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยเบ็ดเตล็ด รับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและกลุ่มรับประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง, รับประกันภัยสำหรับเงิน, รับประกันภัยโจรกรรม, รับประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร, รับประกันภัยการก่อสร้างทุกชนิด, รับประกันภัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, รับประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก, การรับประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน, รับประกันภัยเครื่องมือเครื่องจักรของผู้รับเหมา, รับประกันภัยสิทธิการเช่า, รับประกันภัยกระจก, รับประกันภัยอิสรภาพ, รับประกันภัยมะเร็ง, รับประกันภัยความซื่อสัตย์, รับประกันภัยกอล์ฟ, รับประกันภัยสำหรับผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง, รับประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน,  รับประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจาการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3, รับประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายที่เกิดจากความบกพร่องของผู้ตรวจสอบอาคาร, รับประกันภัยการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ, รับประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายจากการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก, รับประกันภัยว่างงาน, รับประกันภัยสรรพภัยประกันธุรกิจขนาดย่อม (SME) ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว พร้อมทีมงานบริหารความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด จึงได้เริ่มกำหนดแนวทาง ในการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยได้จัดทำขึ้นเป็น คู่มือกำหนดจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่บริษัทได้วางแผนไว้ ทางบริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นขึ้น โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนจะต้องยึดถือและนำไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ที่ชัดเจน โดยการเข้าเป็นหนึ่งใน “แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต”

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด

ที่อยู่บริษัท อาคารจรัญประกันภัย 408/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เบอร์โทร เวลาปกติ : (+66) 0-2276-1024 นอกเวลา : (+66) 0-2021-1655

แฟกซ์: (+66) 0-2275-4919

อีเมล  charanins@charaninsurance.co.th

เว็บไซต์ http://charaninsurance.com

บริษัท คิวบีอีประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท คิวบีอี ประกันภัย จำกัด นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานในส่วนของภาคพื้นประเทศเอเชียแปซิกฟิก ทางบริษัทคิว บีอี ประกันภัย ประเทศไทย จำกัด ได้ก่อตั้งและดำเนินกิจการภายในประเทศไทยมาตั้งแต่เมื่อ ปีค.ศ. 1989

โดยในปี ค.ศ. 1989  คิวบีอีประกันภัย มีสำนักงานใหญ่ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยในปัจจุบันทางบริษัทคิวบีอี ประกันภัย มีสาขารวมทั้งหมด 7 สาขา และศูนย์บริการสินไหมทดแทนทั่วประเทศรวมกัน อีก 4 แห่ง ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงที่แข็งแกร่ง จนถึงในปัจจุบัน

บริษัท คิวบีอีประกันภัยกรุ๊ป จำกัด เป็นหนึ่งใน 25 บริษัท ประกันภัยและผู้รับประกันภัยต่อ ในทั่วโลก มีการดำเนินงานที่สำคัญในทุกตลาดประกันภัยทั่วโลก บริษัท คิวบีอีประกันภัย (QBE) ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศออสเตรเลีย โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ประเทศซิดนีย์และมีการดำเนินงานใน 49 ประเทศและมีพนักงานกว่า 13,500 พนักงานทั่วโลก

บริษัท คิวบีอีประกันภัยกรุ๊ป จำกัด มุ่งมั่นที่จะเติบโตทางธุรกิจผ่านเครือข่าย ที่มีอยู่มากมายและการเข้าซื้อกิจการของธุรกิจประกันภัย ของพอร์ตการลงทุนและทีมจัดจำหน่ายที่ตรงกับเงื่อนไขที่เข้มงวดของเราเพื่อผลตอบแทนขั้นต่ำของผู้ถือหุ้นและการเพิ่มกำไรต่อหุ้นในปีแรก คิวบีอีประกันภัยกรุ๊ป เข้าซื้อกิจการตั้งแต่การซื้อครั้งแรกในปี ค.ศ. 1982 และมีการได้เติบโตขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 10 ปีที่ เบี้ยประกันของคิวบีอีประกันภัย ขั้นต้น 14,500,000,000 $ ในปี ค.ศ. 2009

บริษัท คิวบีอี ประกันภัย มีผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท คิวบีอี พร้อมให้บริการการประกันภัยรถยนต์แก่บุคคลทั่วไปและกลุ่มลูกค้าธุรกิจ และยังให้บริการประกันภัยประเภทต่างๆ ที่นอกเหนือจากประกันภัยรถยนต์ทั้งแก่บุคคลทั่วไป กลุ่มธุรกิจทั้งขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม และธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อช่วยจัดการ บริหารความเสี่ยงธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น ในส่วนของประกันภัยรถยนต์ บริษัท คิวบีอี มีกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ หลากหลายประเภท ให้ท่านเลือกตามความเหมาะสม พร้อมที่จะให้บริการการประกันภัยที่มีประสิทธิภาพให้แก่ลูกค้า ทุกที่ ทุกเวลาที่เกิดความสูญเสียเกิดขึ้น ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ที่ใช้ในการให้บริการผู้ขอเอาประกันภัย ทางบริษัทประกันภัยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการรับประกันภัย ดังนั้น ทางบริษัทประกันภัยจึงได้กำหนดมาตรฐานและระยะเวลาที่ใช้ในการเคลมได้อย่างชัดเจน รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าว่าจะสามารถ พร้อมที่จะนำรถยนต์กลับมาใช้งานบนถนนได้อีกครั้ง

ทางลูกค้าสามารถติดต่อกับทางบริษัท คิวบีอี ประกันภัยได้โดยตรง ตามที่อยู่ด้านล่างได้เลย

บริษัท คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่บริษัท 968 อาคารอื้อจือเหลียง ชั้น 15 ถนนพระราม 4 ข.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์. 0-2624-1000
แฟกซ์  0-2238-0836-8
เว็บไซต์ http://www.qbe.co.th
อีเมล์  info.thai@qbe.com

 

บ้านน้ำท่วม เคลมประกันอย่างไรดี

จากเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพที่ผ่านมาเนื่องจากเหตุการณ์ฝนตกหนักในช่วงคืนวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560 จนถึงเช้าวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ทำให้หลายภาค หลายจังหวัดในประเทศไทย รวมถึงตัวเมืองกรุงเทพ หลายบ้านเกิดภาวะน้ำท่วมขัง น้ำรอการระบาย และกลายเป็นผู้ประสบภัยหลายคน ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ทรัพย์สิน หรือแม้กระทั้งชีวิตของคนที่รัก แม้อาจไม่มีอะไรที่จะสามารถมาเยี่ยวยาจิตใจได้ดีที่สุด ณ ตอนนั้น เหตุการณ์นั้นๆ แต่ประกันภัยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยบรรเทาความเดือนร้อนทางร่างกายและทรัพย์สินให้เบาบางลงให้กับผู้ประสบภัยได้ สำหรับคนที่ทำประกันภัยบ้านเอาไว้ สามารถเคลมอะไรได้บ้าง เรามีขั้นตอนในการเรียกร้องค่าสินไหมมาแนะนำลูกค้าที่ซื้อประกันภัยกับบริษัทประกันภัย

ขั้นตอนง่ายๆ ในการเคลมประกัน เมื่อน้ำท่วมบ้าน  
1. เริ่มจากการถ่ายรูปไว้ทั้งระหว่างที่น้ำท่วมและหลังจากน้ำลดแล้ว และพอเมื่อเกิดเหตุจำเป็นที่จะต้องรีบแจ้งให้บริษัทประกันภัยที่เราทำประกันภัยรับทราบทันที บางบริษัทประกันภัยมีรูปแบบการประกันภัยที่แตกต่างกันออกไป จำเป็นต้องศึกษาหาข้อมูล ศึกษาเงื่อนไขการกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วนก่อนการทำประกันภัย เช่น การประกันอัคคีภัย บ้านทิพยยิ้มได้ จะรวมถึงการคุ้มครองภัยน้ำท่วม กรณีที่ท่านซื้อความคุ้มครองก่อนเกิดเหตุน้ำท่วมไม่น้อยกว่า 7 วัน

  1. เตรียมหลักฐานและเอกสารให้กับบริษัทประกันภัยโดยเร็ว  ภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแต่ได้รับความเสียหาย คือ หนังสือเรียกร้องความเสียหาย ซึ่งจะต้องแจ้งรายละเอียดทรัพย์สินและมูลค่าความเสียหายระหว่างที่เกิดขึ้น, ภาพถ่ายความเสียหาย แสดงสภาพทั่วไปของสถานที่เอาประกันภัย และบริเวณที่ได้รับความเสียหาย, หากทำประกันภัยบ้านหรือทรัพย์สินไว้กับบริษัทประกันภัยอื่นที่มากกว่า 1 บริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบด้วย
  2. เตรียมเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทประกันภัยร้องขอ เช่น เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น

หากซื้อประกันภัยครอบคลุมทุกความเสี่ยง สามารถเคลมค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้ หากว่าทำประกันภัยเฉพาะไฟไหม้เพียงอย่างเดียว จะไม่ได้รับการคุ้มครอง หรือเรียกค่าเสียหายไม่ได้ ประกันภัย ถือเป็นหนึ่งในตัวช่วยด้านความอุ่นใจ การป้องกันภัยชีวิตและทรัพย์สินในอนาคตข้างหน้า จากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน การทำประกันภัยน้ำท่วม จึงเป็นหนึ่งในตัวช่วย สร้างความอุ่นใจให้กับผู้ประสบภัย

บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ จำกัด

บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ สาขาประเทศไทย ในกลุ่มบริษัท เอไอจี ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมานานกว่า 70 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2484  พร้อมด้วยพนักงานที่เชี่ยวชาญกว่า 500 คน และตัวแทนประกันภัยกว่า 3,500 ราย จำนวนอู่ 6 อู่ และมีสำนักงานให้บริการกว่า 16 แห่งทั่วประเทศที่พร้อมจะมอบการบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า และตัวแทนทุกคน ประกอบธุรกิจประกันชีวิตประเภท ประกันอัคคีภัย ประกันทะเลและขนส่ง ประกันรถยนต์ ประกันเบ็ดเตล็ด ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการเป็นผู้นำนวัตกรรมใหม่ในแผนการประกันภัยและการบริการ ทำให้เราพร้อมในการหาแนวทางใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะแบบ เมื่อแนวทางที่มีอยู่เดิมไม่ตรงกับสถานการณ์และความต้องการของลูกค้า

นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ เป็นผู้นำในด้านนวัตกรรมการประกันวินาศภัยและเชี่ยวชาญในการคิดค้นเพื่อมอบคำตอบด้านการประกันภัยแก่ลูกค้า ทั้งภาคธุรกิจและลูกค้ารายย่อย อีกทั้งยังมีศักยภาพทางด้านการเงินที่แข็งแกร่ง มั่นคง มั่นใจได้จากอัตราส่วนเงินกองทุนที่ดำรงตามกฎหมาย และผลประกอบการที่แข็งแกร่งมาโดยตลอด ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานฐานะทางการเงิน รวมถึงยังมีสินทรัพย์และเงินลงทุนในระดับสูงที่สามารถยืนยันได้ถึงความมั่นคง

ผลิตภัณฑ์ นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์  เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่นำเสนอแผนประกันภัยคุ้มครองการก่อการร้าย,  ประกันภัยบุคคล, ประกันภัยการเดินทาง, ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล, ประกันภัยรถยนต์, ประกันภัยทรัพย์สินส่วนบุคคล, ประกันภัยธุรกิจ, ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก, ประกันภัยวิศวกรรมและพลังงาน, ประกันภัยทรัพย์สิน , ประกันภัยทางการเงิน, ประกันภัยสินเชื่อทางการค้า, ประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล,  ประกันภัยธุรกิจรายย่อย, ประกันภัยการเดินทางกลุ่ม

ธุรกิจประกันวินาศภัยของ เอ.ไอ.จี ในประเทศไทย ประกอบไปด้วย บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ และบริษัท เอ.ไอ.จี ประกันวินาศภัย (ประเทศไทย) จำกัด และได้รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยยอดเยี่ยมของประเทศไทย ประจำปี 2551 และ 2552 สองปีซ้อน จัดโดยนิตยสาร EUROMONEY จากการสำรวจผู้อ่านที่เป็นผู้บริหารระดับสูงหลายร้อยองค์กรทั่วโลก และได้รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2551 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  และได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมโดยมีโครงการ “Connect You To The World” ได้มอบคอมพิวเตอร์แก่ชุมชน และโรงเรียนในที่ห่างไกล ต่อเนื่องปีละกว่า 50 เครื่อง ช่วยสนับสนุนการศึกษาและการติดตามข่าวสารในโลกกว้างของชุมชน

บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์
เลขที่ 21-23 อาคารสยามทาวเวอร์ เลขที่ 989  ถ.พระราม 1 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2649-1000
แฟกซ์ 0-2263-6422, 1208, 1210
เว็บไซต์ http://www.aiggeneral.co.th

เคล็ดลับดีดี ประกันเดินทาง กับบัตรเครดิต

ประกันภัยการเดินทาง คือ การประกันภัยระหว่างการเดินทาง ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การเดินทางทั้งทางบก ทางเรือ หรือทางอากาศ ไม่ได้จำกัดความแค่การสูญเสียชีวิตเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงในกรณีที่เกิดการล่าช้าของเครื่องบิน หรือกระเป๋าเดินทาง รวมถึงการอุบัติเหตุ สิทธิประโยชน์ และการคุ้มครองผู้ทำประกันภัยการเดินทาง โดยทั่วไปจะคุ้มครอง ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล, ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเจ็บป่วย ไม่สบาย, ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายผู้ป่วย, ค่าใช้จ่ายในการส่งศพข้ามประเทศ, การยกเลิกการเดินทาง, การลดจำนวนวันเดินทาง, การเสียหาย หรือสูญเสียสัมภาระในการเดินทาง, ความล้าช้าในการเดินทาง, เครื่องบินดีเลย์ กระเป๋าเดินทางมาถึงช้า, เงินและเอกสารสูญหาย

บัตรเครดิต วีซ่า

สำหรับใครที่คิดว่าดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีอยู่แล้ว แต่ใจหนึ่งก็กลัวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่เหมือนกัน ยังมีอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ คือ ประกันภัย คุ้มครองประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากซิกน่านานสูงสุด 10 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่ถือบัตรเครดิต VISA จะได้ทำประกัยภัยกับบริษัทประกันภัยของ cigna โดยมี วงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 2,000,000 บาท, ดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงถึง 2,000,000 บาท, ใช้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นได้ (ยกเว้นบัตรวีซ่า เดบิต/บัตรวีซ่า คลาสสิก/บัตรวีซ่า โกลด์), พร้อมดูแล 24 ช.ม. ด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉินยามเดินทางทั่วโลก สามารถรับความคุ้มครอง ใช้สิทธิ์ได้ทุกเดือน ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2560 จะมีข้อกำหนดคือ เป็นผู้ถือบัตรวีซ่า ติดต่อที่ 0-2763-0022 แจ้งรายละเอียดส่วนตัว และข้อมูลการเดินทางก่อนการเดินทางอย่างน้อย 1 วันทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 20.00 น. และวันเสาร์ – อาทิตย์ 08.30 – 17.30 น. แถมตัวประกันชนิดนี้ที่ได้ชนิดของแพลตินั่มขึ้นไป นี่เอาไปขอวีซ่าเชงเก้นได้ด้วย

อีกหนึ่งปัญหา สำหรับชาวนักชอป ที่ชอบเดินทางไปที่ไหนแล้ว เงินไม่พอ แต่ความอยากมันล้นเหลือมากเกินไป จะทำยังไงได้นอกจากการรูดด รูดดวนไปค่ะ แต่ก่อนการเดินทางต้องมีการเตรียมตัว คือ ต้องโทรไปเปิดบัตรเครดิต แจ้งจำนวนวันเดินทาง ไป-กลับ ประเทศที่ต้องการใช้ เพื่อให้รูดได้ในต่างประเทศได้ด้วย ซึ่งมีหลายธนาคารที่สามารถรูดได้ในต่างประเทศ แต่ก็มีค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันออกไป  ซึ่งค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน เป็นค่าบริการที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยทั่วไปแล้วส่วนใหญ่จะคิดที่ไม่เกินประมาณ 2-2.5% ของยอดค่าใช้จ่าย บางช่วงเวลา บางธนาคารจะมีโปรโมชั่นส่วนลดค่าธรรมเนียมความเสี่ยง ให้ได้ชอปปิ้งแบบชิวๆๆ โดยที่ไม่ต้องมานั่งคำนวณรายจ่าย ว่าจะมีส่วนต่างมากกว่าเท่าไหร่ บางช่วงอาจจะมีลดเหลือ 1%  เลยก็ได้ค่ะ หรืออีกรูปแบบหนึ่ง คือ การสมัครบัตรเครดิต ในรูปแบบที่ตรงกับรูปแบบการท่องเที่ยว การใช้งานของเราค่ะ