บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันวินาศภัย มีความเป็นมืออาชีพในด้านการรับประกันภัยต่อ (Professional Reinsurer) มีผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 5,413 ล้านบาท และความรู้ความเข้าใจด้านการตลาด ธุรกิจประกันภัยต่อ คือ การรับถ่ายโอนความเสี่ยงจากลูกค้า ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านการเงิน และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถดำเนินงานร่วมไปกับบริษัทคู่ค้า เป็นการลดความซับซ้อนของกระบวนการทำงานและทำให้เกิดการประหยัดต้นทุน ซึ่งนอกจากการรับถ่ายโอนความเสี่ยงภัยจากลูกค้าแล้ว บริษัทฯ ยังนำเสนอบริการเกี่ยวเนื่องอีกหลากหลาย อาทิ การให้คำปรึกษาในด้านการบริหารความเสี่ยง การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค การให้การสนับสนุนด้านการตลาด การให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น

บริษัทประกันวินาศภัย

ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทประกันวินาศภัย ไทยรับประกันภัยต่อ ที่ได้ดำเนินการให้บริการรับประกันภัยต่อครอบคลุมทั้ง การรับประกันภัยทรัพย์สิน การประกันอุบัติเหตุ การประกันวิศวกรรม การประกันภัย ทางทะเลและการขนส่งสินค้า รวมถึงการประกันชีวิต ลูกค้าของบริษัท โดยมากเป็นบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตในประเทศ มีเพียงบางส่วนเป็นลูกค้าจากต่างประเทศ  ประเภทธุรกิจ การประกันวินาศภัยต่อ – ในประเทศ อัคคีภัย, ประกันวินาศภัยต่อ – ภัยทางทะเล, ประกันวินาศภัยต่อ – ในประเทศ เบ็ดเตล็ด, การประกันภัยวินาศภัยต่อ – ในประเทศ รถยนต์, การประกันวินาศภัยต่อ –  ต่างประเทศ, การประกันชีวิตต่อ, การรับประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย, การรับประกันภัยต่อแบบสัญญาต่อกัน – สัญญาตามข้อตกลงของตลาด, การรับประกันภัยต่อแบบสัญญาต่อกัน – สัญญาอื่น

การพิจารณารับประกันภัย  บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ โดยมีการให้คำมั่นสัญญาว่าจะมอบบริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า ด้วยการพิจารณารับประกันภัยอย่างเป็นระบบและมีวินัย โดยมีการควบคุมความเสี่ยงภัยด้วยความระมัดระวัง ซึ่งจะเน้นควบคุมสัดส่วนการรับเสี่ยงภัยต่อเงินกองทุนแบบอนุรักษ์นิยม พร้อมทั้งใช้ข้อมูลสารสนเทศที่มี อยู่มาประกอบการพิจารณารับประกันภัย

ที่อยู่บริษัท 48/22-24 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์บริษัท (662) 660 6111 และ (662) 290 3111
โทรสาร (662) 660 6100 และ (662) 290 3100
อีเมล์บริษัท mailbox@thaire.co.th
เว็บไซต์บริษัท http://www.thaire.co.th

ประกันภัยค้ำจุน

ประกันภัยค้ำจุน คือ การประกันวินาศภัยประเภทหนึ่งเป็นสัญญาประกันภัย ซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัยเพื่อความวินาศภัยอันเกิดขึ้นแก่บุคคลอีกคนหนึ่ง และทางผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ บุคคลผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามที่ตนควรจะได้นั้นจากผู้รับประกันภัยโดยตรง แต่ค่าสินไหมทดแทนเช่นว่านี้หาอาจจะคิดเกินไปกว่าจำนวนอันผู้รับประกันภัยจะพึงต้องใช้ตามสัญญานั้นได้ไม่ ในคดีระหว่างบุคคลผู้ต้องเสียหายกับผู้รับประกันภัยนั้น ท่านให้ผู้ต้องเสียหายเรียกตัวผู้เอาประกันภัยเข้ามาในคดีด้วย อนึ่งผู้รับประกันภัยนั้นแม้จะได้ส่งค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยแล้วก็ยังหาหลุดพ้นจากความรับผิดต่อบุคคลผู้ต้องเสียหายนั้นไม่ เว้นแต่ตนจะพิสูจน์ได้ว่าสินไหมทดแทนนั้นผู้เอาประกันภัยได้ใช้ให้แก่ผู้ต้องเสียหายแล้ว

ประกันภัยค้ำจุน นับว่าเป็นสัญญาประเภทหนึ่งของการประกันภัย อยู่ในหมวดที่ 2 ว่าด้วยเรื่องการประกันวินาศภัย แต่มีข้อแตกต่างจากประกันวินาศภัยปกติ ตรงที่ผู้เอาประกันภัยนำตัวทรัพย์สินไปประกันความเสียหาย เช่น ประกันอัคคีภัย ก็คือการที่เอาตัวบ้านหรือ ทรัพย์อื่น เป็นวัตถุที่เอาประกันภัย เป็นต้น แต่ การประกันภัยค้ำจุนนั้น วัตถุที่เอาประกันภัยคือ “ความรับผิด” ไม่มีตัวทรัพย์สินที่เอาประกันภัย บางครั้งจึงเรียกประกันภัยประเภทนี้ว่า “ประกันภัยความรับผิด” นั่นเอง

สัญญาประกันภัยค้ำจุน อาจกล่าวได้ถึง การทำสัญญาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีความรับผิดที่ต้องชำระหนี้ให้กับผู้อื่นที่ได้ค้ำจุนเอาไว้ ซึ่งผู้เอาประกันภัย เอาความรับผิดไปทำสัญญาประกันภัยไว้กับผู้รับประกันภัย อาจเป็นความรับผิดตามสัญญา หรือ ความรับผิดทางกฎหมายก็ได้ เช่น ความรับผิดตามกฎหมายละเมิดได้

ใจความสำคัญ 2 ประการ

1.ต้องมีสัญญาประกันภัยระหว่างผู้เอาประกันภัย และผู้รับประกันภัย และจะต้องไม่ใช่เป็นการรับประกันความเสียหายต่อทรัพย์ของผู้เอาประกันภัย แต่เป็นการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอก ในอนาคต

2.ผู้เอาประกันภัยเป็นต้องเป็นฝ่ายที่รับผิดตามที่กฏหมายได้บัญญัติไว้ใน ต่อท้ายของมาตราที่ 887 วรรค 1 เพื่อความวินาศภัยอันเกิดแก่บุคคลอีกบุคคลหนึ่ง และซึ่ง ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ

เมื่อครบหลักเกณฑ์ทั้ง สองข้อแล้ว ผู้รับประกันภัยถึงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนให้บุคคลภายนอกแทน ผู้เอาประกันภัยตามสัญญา

การประกันวินาศภัย ด้วยการ ประกันภัยค้ำจุน ในปัจจุบัน ถ้าเลือกได้ ทุกคนคงไม่อยากเป็นผู้ที่ถูกเลือกในการค้ำประกันให้กับใคร เพราะการค้ำประกันถ้าเกิดโชคร้ายขึ้นมา อาจทำให้เกิดความเสียหายทางความสัมพันธ์ต่อกันและกัน ยังตามมาซึ่งความเสียหาย ทางทรัพย์สินอีกด้วย

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 ได้เริ่มดำเนินธุรกิจให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นด้วยความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส โดยที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นหลัก มีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท ชำระแล้วเต็มมูลค่า

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท จรัญประกันภัย จำกัด มีประกันภัยหลากหลายให้เลือกที่เหมาะกับคุณไม่ว่าจะเป็น ประกันอัคคีภัย รับประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง อาคาร ที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม ทรัพย์สินในอาคาร สต๊อกสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนเครื่องจักรและวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับความสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องมาจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิดจากแก๊สที่ใช้ทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย และยังสามารถขยายความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมได้ เช่น ภัยลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ภัยเนื่องมาจากไฟฟ้า นอกจากนี้ยังรวมถึง ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยเบ็ดเตล็ด รับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและกลุ่มรับประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง, รับประกันภัยสำหรับเงิน, รับประกันภัยโจรกรรม, รับประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร, รับประกันภัยการก่อสร้างทุกชนิด, รับประกันภัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, รับประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก, การรับประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน, รับประกันภัยเครื่องมือเครื่องจักรของผู้รับเหมา, รับประกันภัยสิทธิการเช่า, รับประกันภัยกระจก, รับประกันภัยอิสรภาพ, รับประกันภัยมะเร็ง, รับประกันภัยความซื่อสัตย์, รับประกันภัยกอล์ฟ, รับประกันภัยสำหรับผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง, รับประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน,  รับประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจาการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3, รับประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายที่เกิดจากความบกพร่องของผู้ตรวจสอบอาคาร, รับประกันภัยการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ, รับประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายจากการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก, รับประกันภัยว่างงาน, รับประกันภัยสรรพภัยประกันธุรกิจขนาดย่อม (SME) ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว พร้อมทีมงานบริหารความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด จึงได้เริ่มกำหนดแนวทาง ในการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยได้จัดทำขึ้นเป็น คู่มือกำหนดจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่บริษัทได้วางแผนไว้ ทางบริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นขึ้น โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนจะต้องยึดถือและนำไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ที่ชัดเจน โดยการเข้าเป็นหนึ่งใน “แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต”

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด

ที่อยู่บริษัท อาคารจรัญประกันภัย 408/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เบอร์โทร เวลาปกติ : (+66) 0-2276-1024 นอกเวลา : (+66) 0-2021-1655

แฟกซ์: (+66) 0-2275-4919

อีเมล  charanins@charaninsurance.co.th

เว็บไซต์ http://charaninsurance.com

บริษัท คิวบีอีประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท คิวบีอี ประกันภัย จำกัด นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานในส่วนของภาคพื้นประเทศเอเชียแปซิกฟิก ทางบริษัทคิว บีอี ประกันภัย ประเทศไทย จำกัด ได้ก่อตั้งและดำเนินกิจการภายในประเทศไทยมาตั้งแต่เมื่อ ปีค.ศ. 1989

โดยในปี ค.ศ. 1989  คิวบีอีประกันภัย มีสำนักงานใหญ่ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยในปัจจุบันทางบริษัทคิวบีอี ประกันภัย มีสาขารวมทั้งหมด 7 สาขา และศูนย์บริการสินไหมทดแทนทั่วประเทศรวมกัน อีก 4 แห่ง ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงที่แข็งแกร่ง จนถึงในปัจจุบัน

บริษัท คิวบีอีประกันภัยกรุ๊ป จำกัด เป็นหนึ่งใน 25 บริษัท ประกันภัยและผู้รับประกันภัยต่อ ในทั่วโลก มีการดำเนินงานที่สำคัญในทุกตลาดประกันภัยทั่วโลก บริษัท คิวบีอีประกันภัย (QBE) ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศออสเตรเลีย โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ประเทศซิดนีย์และมีการดำเนินงานใน 49 ประเทศและมีพนักงานกว่า 13,500 พนักงานทั่วโลก

บริษัท คิวบีอีประกันภัยกรุ๊ป จำกัด มุ่งมั่นที่จะเติบโตทางธุรกิจผ่านเครือข่าย ที่มีอยู่มากมายและการเข้าซื้อกิจการของธุรกิจประกันภัย ของพอร์ตการลงทุนและทีมจัดจำหน่ายที่ตรงกับเงื่อนไขที่เข้มงวดของเราเพื่อผลตอบแทนขั้นต่ำของผู้ถือหุ้นและการเพิ่มกำไรต่อหุ้นในปีแรก คิวบีอีประกันภัยกรุ๊ป เข้าซื้อกิจการตั้งแต่การซื้อครั้งแรกในปี ค.ศ. 1982 และมีการได้เติบโตขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 10 ปีที่ เบี้ยประกันของคิวบีอีประกันภัย ขั้นต้น 14,500,000,000 $ ในปี ค.ศ. 2009

บริษัท คิวบีอี ประกันภัย มีผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท คิวบีอี พร้อมให้บริการการประกันภัยรถยนต์แก่บุคคลทั่วไปและกลุ่มลูกค้าธุรกิจ และยังให้บริการประกันภัยประเภทต่างๆ ที่นอกเหนือจากประกันภัยรถยนต์ทั้งแก่บุคคลทั่วไป กลุ่มธุรกิจทั้งขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม และธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อช่วยจัดการ บริหารความเสี่ยงธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น ในส่วนของประกันภัยรถยนต์ บริษัท คิวบีอี มีกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ หลากหลายประเภท ให้ท่านเลือกตามความเหมาะสม พร้อมที่จะให้บริการการประกันภัยที่มีประสิทธิภาพให้แก่ลูกค้า ทุกที่ ทุกเวลาที่เกิดความสูญเสียเกิดขึ้น ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ที่ใช้ในการให้บริการผู้ขอเอาประกันภัย ทางบริษัทประกันภัยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการรับประกันภัย ดังนั้น ทางบริษัทประกันภัยจึงได้กำหนดมาตรฐานและระยะเวลาที่ใช้ในการเคลมได้อย่างชัดเจน รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าว่าจะสามารถ พร้อมที่จะนำรถยนต์กลับมาใช้งานบนถนนได้อีกครั้ง

ทางลูกค้าสามารถติดต่อกับทางบริษัท คิวบีอี ประกันภัยได้โดยตรง ตามที่อยู่ด้านล่างได้เลย

บริษัท คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่บริษัท 968 อาคารอื้อจือเหลียง ชั้น 15 ถนนพระราม 4 ข.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์. 0-2624-1000
แฟกซ์  0-2238-0836-8
เว็บไซต์ http://www.qbe.co.th
อีเมล์  info.thai@qbe.com

 

บ้านน้ำท่วม เคลมประกันอย่างไรดี

จากเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพที่ผ่านมาเนื่องจากเหตุการณ์ฝนตกหนักในช่วงคืนวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560 จนถึงเช้าวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ทำให้หลายภาค หลายจังหวัดในประเทศไทย รวมถึงตัวเมืองกรุงเทพ หลายบ้านเกิดภาวะน้ำท่วมขัง น้ำรอการระบาย และกลายเป็นผู้ประสบภัยหลายคน ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ทรัพย์สิน หรือแม้กระทั้งชีวิตของคนที่รัก แม้อาจไม่มีอะไรที่จะสามารถมาเยี่ยวยาจิตใจได้ดีที่สุด ณ ตอนนั้น เหตุการณ์นั้นๆ แต่ประกันภัยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยบรรเทาความเดือนร้อนทางร่างกายและทรัพย์สินให้เบาบางลงให้กับผู้ประสบภัยได้ สำหรับคนที่ทำประกันภัยบ้านเอาไว้ สามารถเคลมอะไรได้บ้าง เรามีขั้นตอนในการเรียกร้องค่าสินไหมมาแนะนำลูกค้าที่ซื้อประกันภัยกับบริษัทประกันภัย

ขั้นตอนง่ายๆ ในการเคลมประกัน เมื่อน้ำท่วมบ้าน  
1. เริ่มจากการถ่ายรูปไว้ทั้งระหว่างที่น้ำท่วมและหลังจากน้ำลดแล้ว และพอเมื่อเกิดเหตุจำเป็นที่จะต้องรีบแจ้งให้บริษัทประกันภัยที่เราทำประกันภัยรับทราบทันที บางบริษัทประกันภัยมีรูปแบบการประกันภัยที่แตกต่างกันออกไป จำเป็นต้องศึกษาหาข้อมูล ศึกษาเงื่อนไขการกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วนก่อนการทำประกันภัย เช่น การประกันอัคคีภัย บ้านทิพยยิ้มได้ จะรวมถึงการคุ้มครองภัยน้ำท่วม กรณีที่ท่านซื้อความคุ้มครองก่อนเกิดเหตุน้ำท่วมไม่น้อยกว่า 7 วัน

  1. เตรียมหลักฐานและเอกสารให้กับบริษัทประกันภัยโดยเร็ว  ภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแต่ได้รับความเสียหาย คือ หนังสือเรียกร้องความเสียหาย ซึ่งจะต้องแจ้งรายละเอียดทรัพย์สินและมูลค่าความเสียหายระหว่างที่เกิดขึ้น, ภาพถ่ายความเสียหาย แสดงสภาพทั่วไปของสถานที่เอาประกันภัย และบริเวณที่ได้รับความเสียหาย, หากทำประกันภัยบ้านหรือทรัพย์สินไว้กับบริษัทประกันภัยอื่นที่มากกว่า 1 บริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบด้วย
  2. เตรียมเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทประกันภัยร้องขอ เช่น เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น

หากซื้อประกันภัยครอบคลุมทุกความเสี่ยง สามารถเคลมค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้ หากว่าทำประกันภัยเฉพาะไฟไหม้เพียงอย่างเดียว จะไม่ได้รับการคุ้มครอง หรือเรียกค่าเสียหายไม่ได้ ประกันภัย ถือเป็นหนึ่งในตัวช่วยด้านความอุ่นใจ การป้องกันภัยชีวิตและทรัพย์สินในอนาคตข้างหน้า จากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน การทำประกันภัยน้ำท่วม จึงเป็นหนึ่งในตัวช่วย สร้างความอุ่นใจให้กับผู้ประสบภัย

บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ จำกัด

บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ สาขาประเทศไทย ในกลุ่มบริษัท เอไอจี ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมานานกว่า 70 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2484  พร้อมด้วยพนักงานที่เชี่ยวชาญกว่า 500 คน และตัวแทนประกันภัยกว่า 3,500 ราย จำนวนอู่ 6 อู่ และมีสำนักงานให้บริการกว่า 16 แห่งทั่วประเทศที่พร้อมจะมอบการบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า และตัวแทนทุกคน ประกอบธุรกิจประกันชีวิตประเภท ประกันอัคคีภัย ประกันทะเลและขนส่ง ประกันรถยนต์ ประกันเบ็ดเตล็ด ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการเป็นผู้นำนวัตกรรมใหม่ในแผนการประกันภัยและการบริการ ทำให้เราพร้อมในการหาแนวทางใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะแบบ เมื่อแนวทางที่มีอยู่เดิมไม่ตรงกับสถานการณ์และความต้องการของลูกค้า

นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ เป็นผู้นำในด้านนวัตกรรมการประกันวินาศภัยและเชี่ยวชาญในการคิดค้นเพื่อมอบคำตอบด้านการประกันภัยแก่ลูกค้า ทั้งภาคธุรกิจและลูกค้ารายย่อย อีกทั้งยังมีศักยภาพทางด้านการเงินที่แข็งแกร่ง มั่นคง มั่นใจได้จากอัตราส่วนเงินกองทุนที่ดำรงตามกฎหมาย และผลประกอบการที่แข็งแกร่งมาโดยตลอด ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานฐานะทางการเงิน รวมถึงยังมีสินทรัพย์และเงินลงทุนในระดับสูงที่สามารถยืนยันได้ถึงความมั่นคง

ผลิตภัณฑ์ นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์  เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่นำเสนอแผนประกันภัยคุ้มครองการก่อการร้าย,  ประกันภัยบุคคล, ประกันภัยการเดินทาง, ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล, ประกันภัยรถยนต์, ประกันภัยทรัพย์สินส่วนบุคคล, ประกันภัยธุรกิจ, ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก, ประกันภัยวิศวกรรมและพลังงาน, ประกันภัยทรัพย์สิน , ประกันภัยทางการเงิน, ประกันภัยสินเชื่อทางการค้า, ประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล,  ประกันภัยธุรกิจรายย่อย, ประกันภัยการเดินทางกลุ่ม

ธุรกิจประกันวินาศภัยของ เอ.ไอ.จี ในประเทศไทย ประกอบไปด้วย บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ และบริษัท เอ.ไอ.จี ประกันวินาศภัย (ประเทศไทย) จำกัด และได้รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยยอดเยี่ยมของประเทศไทย ประจำปี 2551 และ 2552 สองปีซ้อน จัดโดยนิตยสาร EUROMONEY จากการสำรวจผู้อ่านที่เป็นผู้บริหารระดับสูงหลายร้อยองค์กรทั่วโลก และได้รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2551 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  และได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมโดยมีโครงการ “Connect You To The World” ได้มอบคอมพิวเตอร์แก่ชุมชน และโรงเรียนในที่ห่างไกล ต่อเนื่องปีละกว่า 50 เครื่อง ช่วยสนับสนุนการศึกษาและการติดตามข่าวสารในโลกกว้างของชุมชน

บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์
เลขที่ 21-23 อาคารสยามทาวเวอร์ เลขที่ 989  ถ.พระราม 1 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2649-1000
แฟกซ์ 0-2263-6422, 1208, 1210
เว็บไซต์ http://www.aiggeneral.co.th

เคล็ดลับดีดี ประกันเดินทาง กับบัตรเครดิต

ประกันภัยการเดินทาง คือ การประกันภัยระหว่างการเดินทาง ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การเดินทางทั้งทางบก ทางเรือ หรือทางอากาศ ไม่ได้จำกัดความแค่การสูญเสียชีวิตเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงในกรณีที่เกิดการล่าช้าของเครื่องบิน หรือกระเป๋าเดินทาง รวมถึงการอุบัติเหตุ สิทธิประโยชน์ และการคุ้มครองผู้ทำประกันภัยการเดินทาง โดยทั่วไปจะคุ้มครอง ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล, ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเจ็บป่วย ไม่สบาย, ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายผู้ป่วย, ค่าใช้จ่ายในการส่งศพข้ามประเทศ, การยกเลิกการเดินทาง, การลดจำนวนวันเดินทาง, การเสียหาย หรือสูญเสียสัมภาระในการเดินทาง, ความล้าช้าในการเดินทาง, เครื่องบินดีเลย์ กระเป๋าเดินทางมาถึงช้า, เงินและเอกสารสูญหาย

บัตรเครดิต วีซ่า

สำหรับใครที่คิดว่าดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีอยู่แล้ว แต่ใจหนึ่งก็กลัวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่เหมือนกัน ยังมีอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ คือ ประกันภัย คุ้มครองประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากซิกน่านานสูงสุด 10 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่ถือบัตรเครดิต VISA จะได้ทำประกัยภัยกับบริษัทประกันภัยของ cigna โดยมี วงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 2,000,000 บาท, ดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงถึง 2,000,000 บาท, ใช้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นได้ (ยกเว้นบัตรวีซ่า เดบิต/บัตรวีซ่า คลาสสิก/บัตรวีซ่า โกลด์), พร้อมดูแล 24 ช.ม. ด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉินยามเดินทางทั่วโลก สามารถรับความคุ้มครอง ใช้สิทธิ์ได้ทุกเดือน ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2560 จะมีข้อกำหนดคือ เป็นผู้ถือบัตรวีซ่า ติดต่อที่ 0-2763-0022 แจ้งรายละเอียดส่วนตัว และข้อมูลการเดินทางก่อนการเดินทางอย่างน้อย 1 วันทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 20.00 น. และวันเสาร์ – อาทิตย์ 08.30 – 17.30 น. แถมตัวประกันชนิดนี้ที่ได้ชนิดของแพลตินั่มขึ้นไป นี่เอาไปขอวีซ่าเชงเก้นได้ด้วย

อีกหนึ่งปัญหา สำหรับชาวนักชอป ที่ชอบเดินทางไปที่ไหนแล้ว เงินไม่พอ แต่ความอยากมันล้นเหลือมากเกินไป จะทำยังไงได้นอกจากการรูดด รูดดวนไปค่ะ แต่ก่อนการเดินทางต้องมีการเตรียมตัว คือ ต้องโทรไปเปิดบัตรเครดิต แจ้งจำนวนวันเดินทาง ไป-กลับ ประเทศที่ต้องการใช้ เพื่อให้รูดได้ในต่างประเทศได้ด้วย ซึ่งมีหลายธนาคารที่สามารถรูดได้ในต่างประเทศ แต่ก็มีค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันออกไป  ซึ่งค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน เป็นค่าบริการที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยทั่วไปแล้วส่วนใหญ่จะคิดที่ไม่เกินประมาณ 2-2.5% ของยอดค่าใช้จ่าย บางช่วงเวลา บางธนาคารจะมีโปรโมชั่นส่วนลดค่าธรรมเนียมความเสี่ยง ให้ได้ชอปปิ้งแบบชิวๆๆ โดยที่ไม่ต้องมานั่งคำนวณรายจ่าย ว่าจะมีส่วนต่างมากกว่าเท่าไหร่ บางช่วงอาจจะมีลดเหลือ 1%  เลยก็ได้ค่ะ หรืออีกรูปแบบหนึ่ง คือ การสมัครบัตรเครดิต ในรูปแบบที่ตรงกับรูปแบบการท่องเที่ยว การใช้งานของเราค่ะ

เอราวัณประกันภัย

บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด บริการทางด้านการประกันวินาศภัย เริ่มธุรกิจเมื่อ 24  กันยายน พ.ศ. 2525  ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 315 ล้านบาท มีความพร้อมในด้านบริการ และยังได้พัฒนากรมธรรม์ประกันภัยทั้งที่มีอยู่เดิม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พยายามลดตันทุนที่ไม่จำเป็นของบริษัทฯ การปรับบทบาทศูนย์บริการในต่างจังหวัด ให้มีความพร้อมในด้านบริการ

ประกันภัยทางทะเล

ผลิตภัณฑ์ เอราวัณประกันภัย  ยังมีอีกหลากหลายแบบ ทั้งการประกันอัคคีภัย ประกันภัยเบ็ดเตล็ด และประกันภัยทางทะเล การประกันภัยรถยนต์  การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)  การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ  โดยมีศูนย์และอู่ในสัญญาทั่วประเทศไทย จำนวนอู่  228 อู่  16 สาขา

ประกันรถยนต์ชั้น 1 เอราวัณประกันภัย เป็นกรมธรรม์ประกันภัย ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตอนนี้ ด้วยการที่มีความคุ้มครอง ครอบคลุมแทบทุกประเภทของอุบัติเหตุ รวมถึงยังให้การคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย คู่กรณี ผู้ที่โดยสารมาในรถ ครอบคลุมไปถึงบุคคลภายนอก และทรัพย์สินภายนอก รวมถึงคุ้มครองในกรณีที่เกิดอุทกภัย ไฟไหม้ รวมไปจนถึงในกรณีรถหายอีกด้วย

ประกันรถยนต์ชั้น 2 พลัส หรือ 2+ เอราวัณประกันภัย  เป็นกรมธรรม์ประกันภัย ที่กำลังมาแรงอีกตัวนึง ด้วยความคุ้มครองที่เทียบเคียงกับประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ทางเอราวัณประกันภัย  ยินดีจะให้การคุ้มครองทรัพย์สิน และความเสียหายให้กับผู้เอาประกันภัย คู่กรณี และผู้โดยสาร ทั้งยังให้การคุ้มครองต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเช่นเดียวกัน แต่ในทางกลับกันอุบัติเหตุที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองนั้น ต้องเป็นอุบัติเหตุที่มีคู่กรณี และต้องเป็นอุบัติเหตุที่เป็นยานพาหนะเท่านั้น

ประกันรถยนต์ชั้น 3 เอราวัณประกันภัย เป็นกรมธรรม์ประกันภัย ที่มีราคาแบบเบาๆที่สุด เพราะมีการคุ้มครองที่ไม่สูงนัก จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการขับขี่ที่มายาวนาน และมีรถยนต์ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากกว่า 10 – 15 ปี การคุ้มครองยินดีที่จะให้การคุ้มครองเฉพาะคู่กรณีเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน ความเสียหาย สุขภาพ หรือร่างกาย

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ เอราวัณประกันภัย
บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ เอราวัณประกันภัย 292 ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ เอราวัณประกันภัย  0-2224-0056 0-2224-4727-35
เว็บไซต์ เอราวัณประกันภัย   www.erawanins.com
อีเมล์เอราวัณประกันภัย     eichotline@erawanins.com

ประกัน คอนโด คืออะไร จำเป็นแค่ไหน ไม่มีให้อยู่แล้ว ?

ประกันภัยคอนโดมิเนียม หลายคนอาจจะไม่คุ้นชื่อ ว่า ประกันคอนโด คืออะไร ไม่เห็นเคยได้ยิน ปกติได้ยินแต่ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันกลุ่ม ประกันธุรกิจ แต่นี่ … ประกัน คอนโด !  ประกัน คอนโด เป็นประกันภัยรูปแบบใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อตอบรับกับสังคมในยุคปัจจุบัน เป็นที่อยู่อาศัยที่อยู่บนอาคารที่มีทั้งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลที่เป็นของเราและกรรมสิทธิ์ร่วม

ประกันคอนโดมิเนียมก็จะมีความคุ้มครองหลายส่วนมากๆ ทั้งในส่วนของกรรมสิทธิ์ทรัพย์ส่วนกลางและกรรมสิทธิ์ทรัพย์ส่วนบุคคล คุ้มครองครอบคลุมส่วนไหนบ้าง จะแล้วแต่บริษัทประกันภัยเจ้านั้นๆ  เช่น ครอบคลุม โครงสร้างอาคาร พื้นที่ส่วนกลางที่ต้องระบุขอบเขตให้ชัดเจน บางรายการอาจจะครอบคลุมกรณีอุบัติเหตุเช่นมีรถมาชนรั้วโครงการ หรือน้ำท่วม ไฟไหม้ หรือในส่วนของภายในห้องพักที่อาจจะมีกรณีน้ำรั่ว ทรัพย์สินหาย ปกติการทำประกันคอนโด จะทำโดยผู้ก่อสร้างพัฒนาคอนโดโดยจะเรียกเก็บเงินค่าเบี้ยประกันจากลูกบ้านตามตารางเมตร  โดยที่จะต้องจ่ายเงินในวันโอนกรมมสิทธิ์ ปกติแล้วช่วงเวลาเอาประกันภัยจะเริ่มตั้งแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์ไปจนถึง 1 ปี หลังจาก 1 ปีแล้วจะขึ้นอยู่กับนิติบุคคลของแต่ละที่ว่าต้องการที่จะต่อประกันภัยหรือไม่ คอนโดมิเนียมนั้นจะแบ่งกรรมสิทธิ์ออกเป็น 2 ส่วน  โดยจะมีประกันทั้งหมด 2 แบบด้วยกัน คือ ส่วนบุคคล และ ทรัพย์สินส่วนกลาง รวมถึงประกันที่คอนโดมิเนียมส่วนใหญ่นิยมทำก็มี 2 ประเภท
ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด ประกันที่คุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกกรณีที่จะเกิดขึ้นกับอาคาร เกิดจากอุบัติเหตุหรือปัจจัยภายนอกหรือภัยธรรมชาติตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินทุนประกัน เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) และภัยจลาจล ประกันอัคคีภัยคอนโด

ประกันความรับผิดชอบต่อสาธารณชน  การประกันภัยต่อบุคคลภายนอก เช่น คุ้มครองในกรณีสิ่งของจากในคอนโดเราตกใส่รถบุคคลอื่น

ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายที่เป็นกังวลนั้น ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยคอนโดจะถูกกำหนดโดยกรมการประกันภัย ซึ่งจะมีอัตราค่าเบี้ยประกันภัยที่ค่อนข้างถูก และค่าเบี้ยประกันภัยจะถูกคิดในอัตรา 0.101% ของทุนประกันภัย หากว่าคอนโดไหนมีประกันกับนิติบุคคลที่ทำไว้ให้อยู่แล้วไม่ถือว่าซ้ำซ้อนกัน เพราะส่วนใหญ่ที่นิติบุคคลทำเอาไว้จะคุ้มครองเพียงแค่ส่วนกลางเท่านั้น  หากว่าทำการกู้ซื้อเงินจากทางธนาคาร โดยปกติทางธนาคารจะมีแพคเกจให้ทำประกันอัคคีภัยกับคอนโดได้เลย

หากว่าใครยังไม่มี คอนโด แล้วกำลังมองหาคอนโดใกล้รถไฟฟ้า สามารถดูข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อกันได้ เรามีรีวิวสั้นๆ ของแต่ละที่  คอนโดใกล้รถไฟฟ้า BTS สะพานตากสิน     คอนโดใกล้รถไฟฟ้า BTS วุฒากาศ    คอนโดใกล้รถไฟฟ้า BTS โพธิ์นิมิตร    คอนโดใกล้รถไฟฟ้า BTS บางหว้า    คอนโดใกล้รถไฟฟ้า BTS ตลาดพลู    คอนโดใกล้รถไฟฟ้า BTS กรุงธนบุรี    คอนโดใกล้รถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่

ประกัน สังคม ว่างงาน

ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตน กรณีตกงานจาก ลาออก ถูกเลิกจาก มีอะไรบ้าง พร้อมขั้นตอนการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ ในช่วงนี้มีข่าว เลเอาท์ พนักงานออกอยู่เรื่อยๆ เพื่อเป็นการที่จะไม่เสียสิทธิ์ ประกัน สังคม ว่างงาน ในการที่เราจ่ายประกันสังคมมาทุกเดือน เรามาทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเมื่อเราอยู่ในช่วงว่างงานกันดีกว่าค่ะ

นอกจากเงินชดเชยที่ทางบริษัทจำเป็นต้องจ่ายให้กับพนักงานแล้วนั้น ประกัน สังคม ว่างงาน ยังมีสิทธิได้รับเงินชดเชยกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม  เมื่อผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน ประกัน สังคม ว่างงาน มีข้อกำหนดว่า ต้องไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักงานเขต หรือ ในเว็บไซต์ ภายใน 30 วัน หากไม่สะดวกสามารถยื่นออนไลน์ได้ แต่ก็ยังต้องไปยื่นเอกสารที่กรมจัดหางานตามเขตพื้นที่ของตน เพื่อเป็นการแสดงสิทธิ์ในเบื้องต้น , ต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที่สำนักจัดหางานไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง, พร้อมที่จะทำงานที่เหมาะสมตามที่จัดหาให้  เอกสารที่จะต้องนำไปเพื่อขอรับประโยชน์จากประกันสังคม มีแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน, บัตรประจำตัวประชาชน, รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว, สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก

ประกัน สังคม ว่างงาน ในกรณีที่ถูกเลิกจ้าง มีค่าตอบแทนที่ต่างกัน เงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท หรือ กรณีลาออกเอง ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย

กรณียื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน ประกัน สังคม ว่างงาน กรณีว่างงานเพราะเหตุถูกเลิกจ้าง หรือเหตุถูกเลิกจ้างและลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างเกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนทุกครั้ง  เมื่อคุณสมบัติครบถ้วน สำนักงานประกันสังคมทำการโอนเงินทดแทนการขาดรายได้ตามสิทธิให้ผู้ประกันตน ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน เดือนละ 1 ครั้ง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรสายด่วน 1694 ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30 น.

ประกัน เงิน ออม

ประกัน เงิน ออม หรือ ประกันออมทรัพย์ เป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของแบบประกันชีวิตที่มีอีกหลายๆแบบ ซึ่งจะมีกี่แบบ แต่ละแบบมีจุดเด่นจุดด้อย มีบริการจากหลายเจ้า ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ, ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา,  ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์, ประกันชีวิตแบบบำนาญ, ประกันชีวิตแบบควบการลงทุน วันนี้เราจะมาพูดถึง ประกัน เงิน ออม หรือ ประกันออมทรัพย์

ประกัน เงิน ออม aia  ประกันชีวิตเพื่อการสะสมทรัพย์  ชำระเบี้ยประกันเพียง 8 ปี รับความคุ้มครอง 20 ปี  รับความคุ้มครองชีวิตเพิ่มเป็น 118%, 136% และ 154% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น ในปีกรมธรรม์ 6, 7 และ 8 ตามลำดับ จนครบสัญญา บริษัทจ่ายผลประโยชน์นี้ในกรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต  ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามข้อกำหนดของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้  อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน – 70 ปี

ประกัน เงิน ออม ประกันออมทรัพย์ไอเจ็น เป็นการประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ระยะสั้น ที่ให้ผลตอบแทนสูง ชำระเบี้ยประกัน 6 ปี รับความคุ้มครอง 10 ปี ประกันออมทรัพย์ระยะสั้น ที่ให้ผลตอบแทนสูง 198%  อายุขณะขอเอาประกันภัย 20 – 70 ปี

ประกัน เงิน ออม แบบประกันไทยประกันชีวิต แผนเงินออมสำหรับอนาคต อนาคตสดใส จากผลตอบแทนและความคุ้มครองที่คุ้มค่า ช่วยให้คุณอุ่นใจตลอดสัญญา เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการเก็บออมเพื่อสร้างทุนทรัพย์ไว้เป็นทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลาน หรือเพื่อเตรียมเงินกองทุนสำหรับในอนาคต รับเงินคืนรายปี จำนวน 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละปี รับเงินก้อนเมื่อครบสัญญา จำนวน 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เป็นเงินก้อนสำหรับแผนการในอนาคต อายุรับประกัน1 เดือน – 70 ปี ระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี, 15 ปี และ 20 ปี

ประกัน เงิน ออม  ทำประกันชีวิต แบบสะสมทรัพย์ รับประกันชีวิตโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทีเอ็มบี เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต คุ้มค่า 10/7 (ชนิดมีเงินปันผล) ได้รับความคุ้มครองชีวิตพร้อมมีเงินก้อนในอนาคต, สร้างหลักประกันให้คนข้างหลัง, สร้างวินัยในการใช้เงิน, การันตีผลตอบแทนที่แน่นอน ไม่มีความเสี่ยง, ลดหย่อนภาษีได้ มีเงินคืนทุกปี ปีละ 2.5% ของเบี้ยประกันภัยส่วนสะสมทรัพย์ ที่ชำระมาแล้ว ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 – 10 จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 7 ปี แต่คุ้มครองนานถึง 10 ปี พร้อมรับเงินก้อนโตเมื่อครบสัญญา

ประกัน เงิน ออม  ประกันสะสมทรัพย์ กรุงศรี คุ้มค่า 10/5 ออมสั้น รับเงินคืนทุกปี ออมสั้นเพียง 5 ปี คุ้มครองนานถึง 10 ปี รับเงินคืนทุกปี เริ่มต้นที่ปีละ 6%* สูงสุดถึง 12%  รับเงินครบสัญญา สูงถึง 500% ไม่ตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

ประกัน เงิน ออม แต่ละเจ้ามีข้อดีและขอเสียแตกต่างกัน ต้องสำรวจความต้องการของตนเอง ว่าตรงสเปคกับบริษัทไหนมากที่สุด อย่าลืมเรื่องความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงด้วย เพราะเราต้องอยู่กับประกันภัยเจ้านั้นหลายสิบปี

ประกัน OPD ประกันสุขภาพ

ผู้ป่วยนอก (Out-Patient-Department ) หรือ OPD คือ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา โดยไม่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ทางบริษัทประกันหลายๆบริษัทมีเงื่อนไขการทำประกันไม่ต่างกันเท่าไหร่  บริษัทฯ จะทำการจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับการบาดเจ็บ หรือการป่วยไข้ต่อ ครั้งต่อวัน ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ใน

ประกัน OPD  คือ ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ในระยะเวลา 180 วัน วันต่ออายุบันทึกสลักหลังกรมธรรม์ประกัน ที่เกิดจากโรคหรือภาวะผิดปกติ  โรคต่อมไทรอยด์, โรคลมบ้าหมู, โรคเบาหวาน, โรคภูมิแพ้, โรคความดันโลหิตสูง, โรคหัวใจ, โรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร รวมถึงการตรวจสุขภาพ เสริมความงาม การรักษาที่ไม่ใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ บริษัทประกันแต่ละแห่งก็ย่อมมีข้อยกเว้นที่แตกต่างกันออกไป สอบถามรายละเอียดกับ เจ้าหน้าที่บริษัทประกัน

การชำระเบี้ยประกัน OPD สามารถชำระได้ทั้งแบบ รายเดือน 3 เดือน, 6 เดือน หรือ รายปี  ซึ่งเป็นไปตามกรมธรรม์หลัก  สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆได้จากทางบริษัทประกันที่คุณสนใจผ่านทางโทรศัพท์หรือเว็บไซต์หลัก กรมธรรม์ประกันสุขภาพบางฉบับอาจมีการระบุเงื่อนไขการเบิกสินไหมทดแทนระหว่างผู้ป่วยในกับผู้ป่วยนอกไว้

สำหรับผู้ที่รับประกันภัยที่คิดว่า ตัวเองมักจะเจ็บป่วยแบบเล็กๆน้อยๆเป็นบ่อยๆ ส่วนมากก็เป็นแบบที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเพียงแค่ไปให้หมอดูอาการ วิเคราะห์อาการ แล้วรับยามาทานที่บ้าน การประกันสุขภาพเสริมผู้ป่วยนอกก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะสำหรับคนที่มักจะเจ็บป่วยได้ง่าย และผู้ที่คิดว่าจะเจ็บป่วยตอนไหนและต้องใช้เงินรักษาเท่าไหร่ เพื่อป้องกันความเสี่ยงกับช่วงแบ่งเบาภาระทางการเงิน  จึงต้องป้องกันความเสี่ยงด้วยการทำประกันสุขภาพ แนะนำว่าควรศึกษาและตรวจสอบเงื่อนไขก่อนตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันสุขภาพ เพื่อผลประโยชน์ในการเรียกร้องสินไหมของผู้เอาประกันภัย