ประกันภัยสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ

การทำธุรกิจอาจจะเป็นเรื่องง่ายที่สามารถทำได้ทุกคน แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถทำได้แล้วสำเร็จ การทำประกันเพื่อบริหารความเสี่ยงในการทำธุรกิจ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงภัยสำหรับธุรกิจองค์กร สมาคมห้างร้านต่างๆ รวมถึงกลุ่มลูกค้าของธุรกิจหลากหลายประเภท มาให้คำแนะนำ เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการในทุกขนาดและประเภทของธุรกิจ เช่น ประกันภัยสำหรับธุรกิจธนาคาร ประกันภัยสำหรับธุรกิจการขนส่ง รวมไปถึงประกันธุรกิจแฟรนไชส์ เป็นต้น หากเริ่มมองหาตัวแทนประกันภัยสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจที่พร้อมเป็นทั้งพันธมิตรทางธุรกิจและที่ปรึกษาด้านประกันภัยที่เชื่อถือได้ ให้คำปรึกษาด้านแผนการตลาด เพื่อให้ครอบคลุมและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจในทุกกลุ่มสมาชิกหรือลูกค้า ทุกแผนงานทางบริษํทประกันภัยสามารถรองรับได้ทุกรูปแบบ

ประกันธุรกิจ

แผนสนับสนุนงานขาย ประกันภัยที่ให้คำปรึกษาทางด้านประกันภัยแบบเหมาะสมแก่ธุรกิจของลูกค้าทุกราย โดยจะเริ่มต้นจากการศึกษารายละเอียดในแต่ละธุรกิจ รับฟังความต้องการของลูกค้าแต่ละรายของคุณอย่างละเอียด  และนำข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมได้ไปวิเคราะห์ประมวลผล เพื่อแนะนำและส่งมอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เป็นประโยชน์สูงสุด

แผนกลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาดเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างคุณค่าในธุรกิจ ด้วยวิธีการสื่อสารถึงผลประโยชน์ของแผนประกันภัยไปยังฐานลูกค้า หรือกลุ่มสมาชิก ทุกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าทุกรายจะได้รับสารที่ตรงกับความต้องการ ในเวลาที่เหมาะสม อีกทั้ง เป้าหมายและตัวชี้วัดในทุกๆ กิจกรรมทางการตลาดจะถูกกำหนดขึ้นมาอย่างชัดเจน

งานบริการลูกค้า ควรจะเลือกบริษัทประกันภัยที่มีทีมงาน ความเชี่ยวชาญในธุรกิจประกันภัยพร้อมให้บริการและคำปรึกษาทางด้านประกันภัยแก่ลูกค้าทุกราย

การบริหารจัดการ ควรจะเลือกเปลี่ยนจากเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย เพื่อความพึงพอใจสูงสุดสำหรับกลุ่มลูกค้า มุ่งมั่นใส่ใจในทุกรายละเอียด ลดขั้นตอนการบริหารจัดการที่ยุ่งยาก รวมถึงปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

ผู้บริหารโครงการ การแต่งตั้งผู้บริหารโครงการ กำหนดวิสัยทัศน์ วางแผนกลยุทธ์ รวมไปถึงการลงมือปฏิบัติและบริหารจัดการความเสี่ยงภัยให้กับธุรกิจ จะได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการประสานงานและการให้บริการที่ดีเยี่ยมจากผู้บริหารโครงการของเรา

การวัดผลความสำเร็จ ควรจะเลือกบริษัทประกันภัยที่มีความเชื่อในการให้ความสำคัญต่อการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย รวมถึงวิธีการวัดผลความสำเร็จในงานที่ทำตามที่ได้คาดหวังไว้ ทั้งทั้งที่การแข่งขันในตลาดจะสูงมากแค่ไหนก็ตาม

จากที่กล่าวมาข้างต้น ประกันภัยสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ เป็นสิ่งที่ดีที่ควรมีไว้เป็นเพื่อนคู่กายเพื่อลดความเสี่ยง จากสิ่งท่ไม่คาดคิด ไม่คาดหวัง ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต การทำประกันภัยเป็นเครื่องช่วยสร้างความมั่นใจให้กับตัวธุรกิจ พนักงาน และเจ้าของบริษัท เจ้าของธุรกิจด้วย

Advertisements

รู้จักการทำประกันภัยกลุ่ม แบบง่ายๆ

ประกันภัยกลุ่ม คือ การประกันภัยแบบกลุ่มเป็นการรับประกันภัยบุคคลหลายๆคน ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียวโดยมีนายจ้างเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และมีลูกจ้างเป็นผู้เอาประกันภัย  ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว เป็นการให้สวัสดิการแก่ลูกจ้าง องค์กรหรือบริษัทใดมีสวัสดิการที่ดี เช่น ค่ารถค่าเดินทาง ค่าอาหาร วันหยุด วันลาพักร้อน ประกันสังคม ซึ่งเป็นสวัสดิการทั่วไปแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่พนักงานจะพิจารณาในการเข้าทำงาน ก็คือ ประกันภัยกลุ่ม

โดยบริษัทประกันภัยจะออกกรมธรรม์ประกันภัยเพียงฉบับเดียวให้กับนายจ้าง เรียกว่า “กรมธรรม์ประกันภัยหลัก” ส่วนลูกจ้างจะได้รับเอกสาร ที่เรียกว่า “ใบรับรองการเอาประกันภัย หรือบัตรประกันสุขภาพ”  ไว้เป็นหลักฐานในการเอาประกันภัย หรือใช้สิทธิรักษาพยาบาล เอกสารประกันภัยกลุ่มนี้ จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและอายุ ของผู้เอาประกันภัยจำนวนเงินเอาประกันภัย และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการเอาประกันภัยกลุ่มที่นายจ้างสามารถทำให้กับลูกจ้างได้นั้นมีหลายรูปแบบด้วยกัน

ประกันกลุ่ม

การประกันชีวิตกลุ่ม: ประกันชีวิตกลุ่ม จะให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตของลูกจ้างทุกกรณี ทั้งในและนอกเวลาทำงาน ตลอด 24 ชั่วโมงและทั่วโลก หากเกิดกรณีเสียชีวิต ค่าเบี้ยชดเชยจะตกเป็นของทายาท

การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม: ในกรณีที่ลูกจ้างประสบอุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะต่างๆ (มือ เท้า สายตา) จากอุบัติเหตุ ซึ่งบางกรณี อาจมีเงินชดเชยสำหรับค่ารักษาพยาบาลอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่ทำให้ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลให้อีกด้วย

การประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงกลุ่ม: ให้ความคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ โดยทั่วไปบริษัทประกันภัยจะคุ้มครองเมื่อตกเป็นผู้ทุพพลภาพต่อเนื่องไม่น้อยกว่า180 วัน นับจากวันเกิดเหตุ

การประกันสุขภาพกลุ่ม: เป็นประกันภัยหลักๆ ที่บริษัทส่วนใหญ่ต้องทำให้กับลูกจ้างเชื่อว่า หลายคนน่าจะเคยใช้บริการ ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม โดยจะให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลอันเกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ทั้งกรณีการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

บริษัทประกันจะพิจารณาความเสี่ยงภัยของบุคคลในกลุ่มเป็นอัตราเฉลี่ย โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ประกอบกับจำนวนเงินเอาประกันภัย แล้วจึงคำนวณออกมาเป็นอัตราเบี้ยประกัน โดยจะมีระยะเวลาการคุ้มครองเอาประกันเป็นเวลา 1 ปี หากพนักงานคนไหนทำงานมากกว่า 1 ปี ทางบริษัทสามารถต่ออายุการเอาประกันภัยได้อย่างอัตโนมัติเป็นรายปี นอกจากให้ผลดีกับลูกจ้างแล้วทางบริษัทก็จะได้ความมั่นใจ ความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ประกันภัยกลุ่มดีดีแบบนี้ บริษัทไหนยังไม่มี รีบไปแจ้งแผนกที่เกี่ยวข้องมาทำประกันภัยกลุ่มที่คุ้มครองทั้งตัวเราเอง และตัวบริษัทก็ได้รับผลดีด้วย ได้กันทั้งสองฝ่ายขนาดนี้ ต้องรีบไปจัดการทำประกันภัยกลุ่มกันนะคะ

ประกันภัยธุรกิจร้านค้า รู้ไว้ก่อนภัยมา

ประกันร้านค้า ประกันภัยร้านค้า สำหรับธุรกิจ ร้านค้าขนาดย่อย รวบรวมความคุ้มครองครอบคลุม อุบัติภัยต่างๆไว้อย่างเหมาะสมเพื่อความอุ่นใจ พร้อมสรรพสำหรับเจ้าของธุรกิจร้านค้า ประกันภัยธุรกิจร้านค้าจะช่วยรองรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ ร้านค้า สถานประกอบการ จากอัคคีภัย และภัยอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ธุรกิจร้านค้า คือ การค้าขายสินค้าหรือการบริการแก่ผู้บริโภคคนสุดท้ายโดยผ่านทางช่องทางต่างๆเพื่อแสวงหากำไร ความต้องการของสินค้านั้นสร้างผ่านพัฒนาการตลาด และ การส่งเสริมการขาย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ผ่านทางห่วงโซ่อุปทาน  สถานที่ที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้าและการบริการ ในตลาดแบบโบราณนั้น ผู้ขายจะตั้งร้านเพื่อให้ผู้บริโภคเลือกซื้อ ถึงแม้จะเป็นตลาดที่เก่าแก่ แต่ว่ายังมีตลาดแบบโบราณนี้อยู่มากมายทั่วโลก

ธุรกิจร้านค้าทั่วไป/เบ็ดเตล็ด ได้แก่ ธุรกิจร้านเบเกอรี่ ธุรกิจร้านกิ๊ฟซ็อป ธุรกิจร้านขายยา ธุรกิจร้านขายหนังสือ ธุรกิจร้านขายเครื่องเขียน ธุรกิจร้านขายเสื้อผ้า ธุรกิจร้านขายข้าวสาร ธุรกิจร้านขายวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจร้านขายผลไม้ ธุรกิจร้านขายเครื่องสำอาง ธุรกิจร้านขายเหล็กเส้น/แผ่นเหล็ก ธุรกิจร้านขายรองเท้า ธุรกิจร้านขายเครื่องครัว ธุรกิจร้านขายอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน  ธุรกิจร้านขายสุขภัณฑ์ ธุรกิจร้านขายของเล่นเด็ก ธุรกิจร้านขายของใช้เด็กอ่อน ธุรกิจร้านขายตู้เซฟ ธุรกิจร้านขายอุปกรณ์กีฬา ธุรกิจร้านขายเครื่องดนตรี ธุรกิจร้านขายดอกไม้

โดยปัจจุบันมนุษย์เงินเดือนได้ผันตัวมาเป็นเจ้าของธุรกิจร้านค้ามากขึ้นเรื่อยๆ หากว่าทำธุรกิจอย่างเดียว โดยที่ไม่ได้เป็นพนักงานรับเงินเดือนด้วย ความเสี่ยงภัยก็จะมีเพิ่มมากขึ้น การทำประกันภัยธุรกิจร้านค้าความคุ้มครองที่ได้รับจากประกันภัยธุรกิจร้านค้า คือ มอบความคุ้มครองกรณีไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิด ลมพายุ แผ่นดินไหว ลูกเห็บ อากาศยาน การนัดหยุดงาน การกระทำอันมีเจตนาร้าย การถูกชนโดยยานพาหนะ ความเสียหายเนื่องจากน้ำ, ให้ความคุ้มครองภัยจากการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะรวมถึงการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์, คุ้มครองการแตกของกระจกโดยอุบัติเหตุ, คุ้มครองความสูญเสียของเงิน อันเกิดจากการชิงทรัพย์, ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพหรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ รวมถึงคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก จากการเกิดอุบัติเหตุของลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อธุรกิจ ภายในสถานที่เอาประกันภัย

หากว่าธุรกิจร้านค้าร้านไหน สนใจอยากทำประกันภัยธุรกิจร้านค้า สามารถเช็คดูข้อมูล ตารางเปรียบเทียบ ข้อเสนอเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกันได้ตามเว็บไซด์ของบริษัทประกันภัยนั้นๆ การมีประกันภัยธุรกิจร้านค้าเป็นเพียงหลักประกันหนึ่งที่สามารถเพิ่มความสบายใจให้แก่ตัวเจ้าของธุรกิจเท่านั้น

ประกันสุขภาพเด็ก คุ้มครองลูกจากโรคภัยไข้เจ็บ

ประกันสุขภาพเด็ก คุ้มครองลูกจากโรค หากว่าตอนนี้ใครที่ได้เป็นแม่คนแล้ว ก็อยากจะมีเวลาดูแลลูกน้อยได้อย่างเต็มที่ เพื่อไม่ให้มีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาได้ แต่หากลูกป่วยขึ้นมาแล้ว คนเป็นแม่ ถ้าทำแทนได้ เชื่อว่าก็ต้องอยากป่วยแทนลูกกันทุกคน แต่เราจะเป็นอย่างงั้นไปไม่ได้ค่ะ เราต้องดูและตัวเอง หากตัวคุณแม่ป่วยแล้ว อาจะส่งผลต่อหลายอย่าง เช่น การให้นมลูก เรื่องงานบ้าน และหากไปทำงานไม่ได้ด้วย ก็ส่งผลถึงภาระค่าใช้จ่ายที่ตามมา วันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับประกันสุขภาพของเด็กให้รู้จักกันค่ะ

ประกันสุขภาพเด็ก

ว่ากันด้วยสภาพเศรษฐกิจบ้านเมืองแบบนี้ หากว่าเด็กๆป่วยหรือต้องเข้าโรงพยาบาลขึ้นมา เรื่องค่ารักษาก็เป็นปัจจัยหลักในด้านค่าใช้จ่าย ยิ่งถ้าเข้าโรงพยาบาลเอกชน แบบที่ไม่ต้องรอคิว หรือวาระเร่งด่วนแล้ว ค่าใช้จ่ายจากทางโรงพยาบาลก็จะแพงมากเพิ่มขึ้นไปอีก หากว่าเราทำประกันสุขภาพเด็กไว้ก่อนแล้ว จะสามารถช่วงแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายหลายหมื่นบาท และสามารถ ใช้สิทธิ์ร่วมกับโรงพยาบาลในเครือของบริษัทนั้นได้

โดยประกันสุขภาพเด็กสามารถทำได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน – 20 ปี โดยจะแล้วแต่บริษัทประกันภัยที่เราเลือกด้วย ประกันสุขภาพ ประกันสุขภาพเด็ก เด็กเล็ก เด็กอนุบาล หมดห่วงเมื่อต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลทั้งจากการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในโรงพยาบาล จ่ายตามจริง สูงสุด 50,000 บาท ค่าเอ็กซเรย์และแล็บภายใน 30 วัน ก่อนหรือหลังเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน บางบริษัทประกันภัยอาจรวมคุ้มครองการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุภายใน 52 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ ด้วยวงเงินจ่ายตามจริง รวมสูงสุด 70,000 บาท จะมีข้อยกเว้นการคุ้มครองประกันสุขภาพเด็ก คือ ความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก โรคเรื้อรัง, การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวยหรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค, การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล

บางบริษัทประกันภัย สามารถเลือกระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยได้ทั้งแบบ รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และ รายปีได้อีกด้วย สำหรับใครที่ชอบ หรือตรงใจกับแบบประกันสุขภาพเด็ก สามารถเลือกไว้ เป็นตัวเปรียบเทียบของแต่ละบริษัทได้เลย ควรทำความเข้าใจในรายละเอียด เงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันสุขภาพเด็ก การรับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในอนาคตจะได้ไม่ต้องเสียภาระค่าใช้จ่ายเยอะ

ลุ้นประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้

การทำประกันชีวิต ถือเป็นการออมเงินวิธีหนึ่งที่ทำให้เก็บเงินได้เหมือนกัน โดยเฉพาะการทำประกันชีวิตแบบบำนาญที่สามารถเก็บเงินไว้ใช้ได้ในอนาคตเมื่ออายุมากขึ้น ขณะเดียวกับที่ประกันสุขภาพก็เป็นการซื้อหลักประกัน เพื่อความสบายใจของพ่อแม่พี่น้องคนในครอบครัวยามเจ็บป่วย จะได้ไม่ต้องวิ่งหาเงินสดให้วุ่นวาย ไม่สบายใจ แถมยังเป็นที่ต้อนรับอย่างดีของสถานพยาบาลด้วย กระทรวงการคลังได้เสนอนโยบายกรมสรรพากร ทำประกันสุขภาพสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาทต่อปี หวังช่วยประหยัดงบประมาณในการดูแลจากบัตรทองและประกันสังคม

โดย นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สั่งการด้วยตัวเอง เรียกว่าเอาใจบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่ห่วงใยสุขภาพ ให้ความสำคัญกับการทำประกันสุขภาพ กันอย่างจริงจัง หากพ่อแม่พี่น้องทำประกันสุขภาพกันแล้ว ก็สามารถนำค่าเบี้ยประกันที่เสียไปแต่ละเดือน แต่ละปี มาหักลดหย่อนภาษีกันได้ เหมือนๆ กับการทำประกันชีวิตเลย คล้ายกับการยิงกระสุนนัดเดียว แต่ได้นกหลายตัว ซึ่งแม้ว่ารัฐอาจต้องเฉือนเนื้อกันไปบ้าง แต่ในที่สุดแล้วรัฐเองก็สามารถรักษางบประมาณด้านหลักประกันสุขภาพ และบัตรทองเอาไว้ได้อีกมาก ไม่ต้องควัก ออกมาดูแลผู้ป่วย ผู้สูงวัย เหมือนก่อนเก่าอีก

ปัจจุบันกรมสรรพากร ให้นำเงินค่าเบี้ยประกันชีวิต ไปหักลดหย่อนภาษีได้อยู่แล้วตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท และย้ำว่าต้องเป็นประกันชีวิตเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับประกันสุขภาพ อย่างไรก็ตามการทำประกันสุขภาพในปัจจุบันจะไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ เพราะว่าไม่ถือว่าเป็นประกันชีวิต จึงทำให้หลายบริษัทประกันต่างเรียกร้องรัฐบาลให้ทำประกันสุขภาพสามารถหักลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกับประกันชีวิต ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนรักษาสุขภาพ และจะช่วยลดภาระของรัฐบาลอีกด้วย

จากข่าวหลากหลายสำนักเห็นว่าให้หักได้ประมาณ 15,000 บาท แต่ต้องนำไปรวมกับประกันชีวิตของเดิม รวมกันแล้วไม่เกิน 100,000 บาท ทำเอาบรรดาบริษัทประกันหลายค่าย ต่างออกมาส่งเสียงคัดค้านกัน เพราะว่า หากนำมาคำนวณรวมกัน อาจทำให้ความคุ้มครองเดิมลดลงก็เป็นไปได้ และก็อาจส่งผลกระทบถึงการทำธุรกิจในอนาคต

หากจะเริ่มหาการทำประกันภัย ต้องหาบริษัทที่มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและบริการจัดหาแผนประกันสุขภาพรายบุคคลให้บริการแก่ลูกค้าส่วนบุคคลและครอบครัวทั่วไป แผนประกันสุขภาพรายบุคคลมีหลากหลายแบบมากมาย หากเลือกให้ตรงใจ ต้องลองนำบริษัทประกันหลายบริษัทมาเทียบกันดูค่ะ โดยประกันส่วนใหญ่นี้จะให้ความคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งในฐานะคนไข้ใน หรือคนไข้นอก สำหรับกรณีการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก โดยมีวงเงินความคุ้มหลากหลาย ตั้งแต่ 50,000 ถึง 1,000,000 บาท ต่อครั้ง ต่อโรค ตลอดระยะเวลาของกรมธรรม์ และสามารถซื้อความคุ้มครองสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical) ความคุ้มครองการคลอดบุตร หรือประกันอุบัติเหตุ ส่วนบุคคล ประกันชีวิต เพิ่มเติมได้

ไม่ต้อง Search ให้เมื่อยแล้ว! อยากรู้อะไรส่องด้วย Google Lens ก็พอ!

Google เปิดตัว “Google Lens” ในงาน Google I/O 2017 งานประชุมนักพัฒนา Google ตัวอัพเดทใหม่ที่อยู่ภายใต้ Google Assistant และแอป Google Photos โดย Google Lens มีความสามารถคือบอกรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่เราไปถ่ายมาได้

Sundar Pichai ซีอีโอ ของ Google ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า Google Lens เป็นฟีเจอร์หนึ่งที่ทำงานร่วมกับกล้องถ่ายภาพของสมาร์ทโฟน คือเมื่อนำกล้องไปจ่อไว้กับสิ่งใดก็ตาม ระบบจะสามารถบอกข้อมูลของสิ่งเหล่านั้นได้ทันที อาทิเช่น เราสามารถส่องกล้องไปที่ร้านอาหาร เพื่อดูข้อมูลต่างๆ รวมไปถึงรีวิวของร้านนั้นๆ หรือเมื่อส่องกล้องไปที่ดอกไม้ Google Lens จะสามารถค้นหาข้อมูลมาระบุได้ว่าดอกไม้นี้คือพันธุ์อะไร หรือกระทั่งสามารถส่องกล้องไปที่ภาพ Wi-Fi ที่แปะอยู่ หากไม่ต้องใช้รหัสในการเข้าก็สามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ได้เลย โดยไม่ต้องพิมพ์ให้ยุ่งยาก นอกจากนั้นหากส่องกล้องไปที่ป้ายคอนเสิร์ต Google Lens ก็สามารถหารายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับคอนเสิร์ตนั้นและบันทึกข้อมูลไว้ในปฏิทินให้เราได้อีกด้วย

ความสามารถของ Google Lens ยังมีอีกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสามารถลบสิ่งที่ไม่ต้องการในภาพได้อย่างแนบเนียน หรือส่องกล้องไปที่ภาษาที่ต้องการแปล ก็สามารถแปลเป็นภาษาที่เราต้องการได้ เป็นต้น

โดยทาง Google ได้ทำให้ Google Lens ทำงานร่วมกับ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ โดยสอนให้ AI รู้จักวัตถุ จดจำ และประมวลผลออกมา ซึ่งจริงๆ แล้ว Google Lens มีความคล้ายคลึงกับ Google Goggles
แอปเสิร์ซด้วยภาพที่ออกมาก่อนหน้านี้แต่ปิดตัวลงไปแล้ว แต่ Google Lens จะมีความสามารถที่หลากหลาย และตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบาย และรวดเร็วมากกว่า

ซึ่งฟีเจอร์ Google Lens นี้จะออกมาให้ใช้บริการอย่างเป็นทางการในปี 2017 ทั้งทาง Google Assistant และบนแอป Google Photos แน่นอนว่าจะสร้างความสะดวกสบาย และใช้ชีวิตง่ายๆ แบบอยากรู้อะไรก็ใช้ Google Lens ส่อง ไม่ต้องค้นหาผ่าน Google Search ให้เสียเวลาอีกต่อไป

สื่อโฆษณา เลือกให้เหมาะสม เพิ่มช่องทางผลักดันธุรกิจ

This is the excerpt for a placeholder post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post.

การทำธุรกิจ แน่นอนว่าสิ่งที่จะสามารถขับเคลื่อนให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ และเป็นที่รู้จักในเบื้องต้นคือ การทำโฆษณา ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการทำให้สินค้าหรือบริการของเราเป็นที่รู้จักและมีคนเข้าถึงมากขึ้น แต่ประเภทของสื่อโฆษณาก็มีอยู่หลายประเภทให้เลือก โดยต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับธุรกิจของคุณ ซึ่งสื่อโฆษณาที่เป็นที่นิยมจะมีอะไรบ้าง เรามาดูกันเลยดีกว่า

โฆษณาออนไลน์

สื่อสิ่งพิมพ์ (Printed media advertising)

ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์นั้นมีอยู่หลายประเภท อาทิ หนังสือพิมพ์ ที่สามารถเข้าถึงผู้คนได้แทบทุกเพศทุกวัย อีกทั้งยังสามารถลงรายละเอียดต่างๆ ได้อีกด้วย หรือจะเป็นนิตยสาร ที่มีสีสันสวยงาม น่าอ่าน เหมาะกับธุรกิจที่ต้องการโชว์ความสวยงามของสินค้าผ่านภาพที่ดึงดูด เป็นต้น โดยข้อดีของสื่อสิ่งพิมพ์คือ สามารถเข้าถึงผู้คนได้อย่างกว้างขวาง แต่ในขณะเดียวกันการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายก็อาจเป็นไปได้น้อยเช่นกัน ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

สื่อกลางแจ้ง (Outdoor Media)

สื่อประเภทนี้เป็นสื่อที่คนสามารถพบเห็นได้ตามสถานที่ต่างๆ โดยอาจจะเป็น ป้าย Billboard ขนาดใหญ่ โปสเตอร์ หรือป้ายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังอาจรวมไปถึง ป้ายโฆษณาที่ติดตามรถ ซึ่งสามารถทำให้ผู้คนพบเห็นได้อย่างแพร่หลาย โดยหากทำป้ายโฆษณาให้ออกมาน่าสนใจ ก็จะสามารถเป็นที่จดจำได้อย่างแน่นอน ข้อดีของสื่อประเภทนี้คือการเข้าถึงผู้คนได้ในวงกว้าง และอัตราค่าโฆษณาต่ำ แต่ข้อเสียก็มีเช่นกันคือ จะใส่ข้อความได้น้อย เพราะคนจะเห็นด้วยการเดินหรือขับรถผ่านไป อีกทั้งยังระบุกลุ่มเป้าหมายได้ยากอีกด้วย

สื่อกระจายภาพและเสียง (Broadcast Media)

ช่องทางยอดนิยมของการโฆษณา และทำให้เห็นผลอย่างรวดเร็วก็คือ สื่อโทรทัศน์ และวิทยุ ที่สามารถทำให้คนเข้าถึงได้ทั้งภาพและเสียง โดยทำออกมาเป็นวีดีโอที่สามารถดึงจุดเด่นของสินค้าออกมาให้คนเข้าใจง่าย ผ่านภาพและเสียง แต่ถึงกระนั้นด้วยความที่สามารถเข้าถึงผู้คนได้ง่ายละรวดเร็ว ก็มีค่าใช่จ่ายที่สูงตามมาด้วย