หางานทั้งที่เลือกบริษัทที่มีการทำประกันแบบกลุ่ม

การทำประกันแบบกลุ่ม คือ การประกันชีวิตบุคคลหลาย ๆ คน ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียวซึ่งส่วนใหญ่ตามกลุ่มต่างๆ มีนายจ้างเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และมีลูกจ้างเป็นผู้เอาประกันภัย  กลุ่มธุรกิจที่นิยมทำ คือ สถาบันการศึกษา, โรงเรียน, บริษัท, ห้างร้าน, หน่วยงานของรัฐ, สหกรณ์ออมทรัพย์ ,สมาคมพนักงาน และอื่นๆอีกหลายธุรกิจ ซึ่งการทำประกันแบบกลุ่ม จะช่วยลดภาระความเสี่ยงโดยการโอนความรับผิดชอบให้กับบริษัทประกัน  ซึ่งการทำประกันแบบกลุ่ม ถือเป็นสวัสดิการที่จะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน หรือนักเรียน นักศึกษา

ประกันกลุ่ม

การประกันภัยแบบกลุ่ม บริษัทประกันภัยจะออกกรมธรรม์ประกันภัยเพียงฉบับเดียวให้กับนายจ้าง เรียกว่า กรมธรรม์ประกันภัยหลัก ส่วนลูกจ้างจะได้รับเอกสาร ที่เรียกว่า ใบรับรองการเอาประกันภัย หรือบัตรประกันสุขภาพ เอาไว้เป็นหลักฐานในการเอาประกันภัยแบบกลุ่ม หรือนำไปใช้สิทธิเพื่อรักษาพยาบาล โดยการเอาประกันภัยกลุ่มที่นายจ้างสามารถทำให้กับลูกจ้างได้นั้นมีหลายรูปแบบด้วยกัน   การทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม, การทำประกันทุพพลภาพประกันอุบัติเหตุกลุ่มแบบกลุ่ม, การทำประกันสุขภาพกลุ่ม

การที่เราจะเปลี่ยนที่ทำงานทั้งทีต้องเลือกสิ่งที่ดีกว่าเดิมให้กับชีวิต และเมื่อมีสิทธิ์เลือกแล้วยังไงก็ต้องเลือกบริษัทธุรกิจที่ให้สวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นวันหยุด วันลา  มีรถรับ-ส่ง ค่าเดินทาง ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ หรือมีค่ารักษาพยาบาล การให้ลูกจ้างเข้าเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม  เหล่านี้ต่างก็เป็นสวัสดิการรูปแบบหนึ่ง ส่วนการทำประกันภัยกลุ่ม นายจ้างเองก็สามารถทำให้ลูกจ้างได้ทุกคน การประกันภัยแบบกลุ่ม ลดความขัดแย้งในการเรียกร้องเงินชดเชยเกี่ยวกับการเสียชีวิต หรือค่ารักษาต่างๆ ทั้งยังสามารถลดภาษีได้อีกด้วย

การทำประกันแบบกลุ่ม จะให้ความคุ้มครองทั้งการเสียชีวิตในทุกกรณี อาการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บทุกเวลาทั้งในและนอกเวลาในช่วงเวลาทำงาน คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง และทั่วโลกโดยบริษัทประกันจะจ่ายเงินประกันให้กับทายาทหรือผู้รับประโยชน์ของลูกจ้าง ในกรณีที่เสียชีวิต หากว่ามีตัวเลือกที่ดีในการเข้าทำงานทั้งสองที่ แต่สวัสดิการต่างกันยังไงก็ขอเลือกบริษัทที่มีสวัสดิการดีดีสักหน่อยแล้วกันเนอะ