ประกันภัยธุรกิจเอสเอ็มอี ช่วยลดภาระความเสี่ยงจากเหตุไม่คาดคิด

ธุรกิจเอสเอ็มอี ย่อมาจาก Small and Medium Enterprise (SME) ในภาษาอังกฤษ ส่วนในภาษาไทย คือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธุรกิจเอสเอ็มอี  หมายถึง ธุรกิจที่เป็นอิสระมีเอกชน เป็นเจ้าของ ดำเนินการโดยเจ้าของเอง ไม่เป็นเครื่องมือของธุรกิจใด

ประกันธุรกิจเอสเอ็มอี

ธุรกิจเอสเอ็มอี  มีอยู่มากมายหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต การค้า และการบริการ รวมถึงธุรกิจแฟรนไชส์ และ OTOP ธุรกิจเอสเอ็มอี  หรือ ธุรกิจขนาดย่อมจะตอบสนองความต้องการของตลาดในท้องถิ่น หรือตลาดภายในประเทศ ซึ่งยังขาดความรู้ความสามารถในด้านการตลาด ในวงกว้างโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ ขาดความรู้ในการจัดการหรือการบริหารที่มีระบบใช้ประสบการณ์จากการเรียนรู้ โดยเรียนถูกเรียนผิดเป็นหลักอาศัยบุคคลในครอบครัวหรือญาติพี่น้องมาช่วยงาน เนื่องจากปัญหาและข้อจำกัดต่าง ๆ  ธุรกิจขนาดย่อมโดยทั่วไปจึงค่อนข้างมีจุดอ่อนในการรับรู้ข่าวสารด้านต่าง ๆ  จึงควรต้องมีการทำประกันภัยธุรกิจเอสเอ็มอีเพื่อลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ

ประกันภัยธุรกิจเอสเอ็มอี เป็นแบบประกันภัยที่ตอบสนองความต้องการความคุ้มครองของเจ้าของกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี (SME) ที่ให้ความคุ้มครองความเสี่ยงภัยในกรณีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น  ความเสี่ยงภัยทุกชนิดสำหรับทรัพย์สินและ/หรือตัวอาคาร เมื่อปี 2554 ประเทศไทยได้เผชิญกับมหาอุทกภัยที่สร้างความเสียหายให้กับธุรกิจมากกว่า 4 แสนล้านบาท ธุรกิจเอสเอ็มอีหลายรายต้องเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่ ทำให้เจ้าของธุรกิจบางท่านต้องหมดเนื้อหมดตัวกันไป, ความเสี่ยงภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก เน้นที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภาวะหยุดชะงักของธุรกิจ ตัวอย่างเช่น ไม่สามารถดำเนินธุรกิจ ไม่สามารถผลิต หรือไม่สามารถจัดส่ง  , การโจรกรรม คุ้มครองการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ โดยบุคคลใด ๆ โดยใช้กำลังอย่างรุนแรงและทำให้เกิดร่องรอยความเสียหาย ที่เห็นได้อย่างชัดเจน , การสูญหาย หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์, เครื่องจักรชำรุด, ความรับผิดต่อสาธารณะ หากข้าวของธุรกิจท่านใดยังไม่มั่นใจ กับเหตุการณ์ดังกล่าว ว่าจะเกิดขึ้นกับธุรกิจหรือไม่ สามารถทำประกันภัยธุรกิจเอสเอ็มอี กับบริษัทประกันภัย โบรกเกอร์ประกันภัยได้เลย