ประกัน OPD ประกันสุขภาพ

ผู้ป่วยนอก (Out-Patient-Department ) หรือ OPD คือ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา โดยไม่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ทางบริษัทประกันหลายๆบริษัทมีเงื่อนไขการทำประกันไม่ต่างกันเท่าไหร่  บริษัทฯ จะทำการจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับการบาดเจ็บ หรือการป่วยไข้ต่อ ครั้งต่อวัน ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ใน

ประกัน OPD  คือ ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ในระยะเวลา 180 วัน วันต่ออายุบันทึกสลักหลังกรมธรรม์ประกัน ที่เกิดจากโรคหรือภาวะผิดปกติ  โรคต่อมไทรอยด์, โรคลมบ้าหมู, โรคเบาหวาน, โรคภูมิแพ้, โรคความดันโลหิตสูง, โรคหัวใจ, โรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร รวมถึงการตรวจสุขภาพ เสริมความงาม การรักษาที่ไม่ใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ บริษัทประกันแต่ละแห่งก็ย่อมมีข้อยกเว้นที่แตกต่างกันออกไป สอบถามรายละเอียดกับ เจ้าหน้าที่บริษัทประกัน

การชำระเบี้ยประกัน OPD สามารถชำระได้ทั้งแบบ รายเดือน 3 เดือน, 6 เดือน หรือ รายปี  ซึ่งเป็นไปตามกรมธรรม์หลัก  สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆได้จากทางบริษัทประกันที่คุณสนใจผ่านทางโทรศัพท์หรือเว็บไซต์หลัก กรมธรรม์ประกันสุขภาพบางฉบับอาจมีการระบุเงื่อนไขการเบิกสินไหมทดแทนระหว่างผู้ป่วยในกับผู้ป่วยนอกไว้

สำหรับผู้ที่รับประกันภัยที่คิดว่า ตัวเองมักจะเจ็บป่วยแบบเล็กๆน้อยๆเป็นบ่อยๆ ส่วนมากก็เป็นแบบที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเพียงแค่ไปให้หมอดูอาการ วิเคราะห์อาการ แล้วรับยามาทานที่บ้าน การประกันสุขภาพเสริมผู้ป่วยนอกก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะสำหรับคนที่มักจะเจ็บป่วยได้ง่าย และผู้ที่คิดว่าจะเจ็บป่วยตอนไหนและต้องใช้เงินรักษาเท่าไหร่ เพื่อป้องกันความเสี่ยงกับช่วงแบ่งเบาภาระทางการเงิน  จึงต้องป้องกันความเสี่ยงด้วยการทำประกันสุขภาพ แนะนำว่าควรศึกษาและตรวจสอบเงื่อนไขก่อนตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันสุขภาพ เพื่อผลประโยชน์ในการเรียกร้องสินไหมของผู้เอาประกันภัย

รู้จักการทำประกันภัยกลุ่ม แบบง่ายๆ

ประกันภัยกลุ่ม คือ การประกันภัยแบบกลุ่มเป็นการรับประกันภัยบุคคลหลายๆคน ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียวโดยมีนายจ้างเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และมีลูกจ้างเป็นผู้เอาประกันภัย  ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว เป็นการให้สวัสดิการแก่ลูกจ้าง องค์กรหรือบริษัทใดมีสวัสดิการที่ดี เช่น ค่ารถค่าเดินทาง ค่าอาหาร วันหยุด วันลาพักร้อน ประกันสังคม ซึ่งเป็นสวัสดิการทั่วไปแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่พนักงานจะพิจารณาในการเข้าทำงาน ก็คือ ประกันภัยกลุ่ม

โดยบริษัทประกันภัยจะออกกรมธรรม์ประกันภัยเพียงฉบับเดียวให้กับนายจ้าง เรียกว่า “กรมธรรม์ประกันภัยหลัก” ส่วนลูกจ้างจะได้รับเอกสาร ที่เรียกว่า “ใบรับรองการเอาประกันภัย หรือบัตรประกันสุขภาพ”  ไว้เป็นหลักฐานในการเอาประกันภัย หรือใช้สิทธิรักษาพยาบาล เอกสารประกันภัยกลุ่มนี้ จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและอายุ ของผู้เอาประกันภัยจำนวนเงินเอาประกันภัย และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการเอาประกันภัยกลุ่มที่นายจ้างสามารถทำให้กับลูกจ้างได้นั้นมีหลายรูปแบบด้วยกัน

ประกันกลุ่ม

การประกันชีวิตกลุ่ม: ประกันชีวิตกลุ่ม จะให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตของลูกจ้างทุกกรณี ทั้งในและนอกเวลาทำงาน ตลอด 24 ชั่วโมงและทั่วโลก หากเกิดกรณีเสียชีวิต ค่าเบี้ยชดเชยจะตกเป็นของทายาท

การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม: ในกรณีที่ลูกจ้างประสบอุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะต่างๆ (มือ เท้า สายตา) จากอุบัติเหตุ ซึ่งบางกรณี อาจมีเงินชดเชยสำหรับค่ารักษาพยาบาลอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่ทำให้ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลให้อีกด้วย

การประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงกลุ่ม: ให้ความคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ โดยทั่วไปบริษัทประกันภัยจะคุ้มครองเมื่อตกเป็นผู้ทุพพลภาพต่อเนื่องไม่น้อยกว่า180 วัน นับจากวันเกิดเหตุ

การประกันสุขภาพกลุ่ม: เป็นประกันภัยหลักๆ ที่บริษัทส่วนใหญ่ต้องทำให้กับลูกจ้างเชื่อว่า หลายคนน่าจะเคยใช้บริการ ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม โดยจะให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลอันเกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ทั้งกรณีการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

บริษัทประกันจะพิจารณาความเสี่ยงภัยของบุคคลในกลุ่มเป็นอัตราเฉลี่ย โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ประกอบกับจำนวนเงินเอาประกันภัย แล้วจึงคำนวณออกมาเป็นอัตราเบี้ยประกัน โดยจะมีระยะเวลาการคุ้มครองเอาประกันเป็นเวลา 1 ปี หากพนักงานคนไหนทำงานมากกว่า 1 ปี ทางบริษัทสามารถต่ออายุการเอาประกันภัยได้อย่างอัตโนมัติเป็นรายปี นอกจากให้ผลดีกับลูกจ้างแล้วทางบริษัทก็จะได้ความมั่นใจ ความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ประกันภัยกลุ่มดีดีแบบนี้ บริษัทไหนยังไม่มี รีบไปแจ้งแผนกที่เกี่ยวข้องมาทำประกันภัยกลุ่มที่คุ้มครองทั้งตัวเราเอง และตัวบริษัทก็ได้รับผลดีด้วย ได้กันทั้งสองฝ่ายขนาดนี้ ต้องรีบไปจัดการทำประกันภัยกลุ่มกันนะคะ

ประกันสุขภาพเด็ก คุ้มครองลูกจากโรคภัยไข้เจ็บ

ประกันสุขภาพเด็ก คุ้มครองลูกจากโรค หากว่าตอนนี้ใครที่ได้เป็นแม่คนแล้ว ก็อยากจะมีเวลาดูแลลูกน้อยได้อย่างเต็มที่ เพื่อไม่ให้มีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาได้ แต่หากลูกป่วยขึ้นมาแล้ว คนเป็นแม่ ถ้าทำแทนได้ เชื่อว่าก็ต้องอยากป่วยแทนลูกกันทุกคน แต่เราจะเป็นอย่างงั้นไปไม่ได้ค่ะ เราต้องดูและตัวเอง หากตัวคุณแม่ป่วยแล้ว อาจะส่งผลต่อหลายอย่าง เช่น การให้นมลูก เรื่องงานบ้าน และหากไปทำงานไม่ได้ด้วย ก็ส่งผลถึงภาระค่าใช้จ่ายที่ตามมา วันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับประกันสุขภาพของเด็กให้รู้จักกันค่ะ

ประกันสุขภาพเด็ก

ว่ากันด้วยสภาพเศรษฐกิจบ้านเมืองแบบนี้ หากว่าเด็กๆป่วยหรือต้องเข้าโรงพยาบาลขึ้นมา เรื่องค่ารักษาก็เป็นปัจจัยหลักในด้านค่าใช้จ่าย ยิ่งถ้าเข้าโรงพยาบาลเอกชน แบบที่ไม่ต้องรอคิว หรือวาระเร่งด่วนแล้ว ค่าใช้จ่ายจากทางโรงพยาบาลก็จะแพงมากเพิ่มขึ้นไปอีก หากว่าเราทำประกันสุขภาพเด็กไว้ก่อนแล้ว จะสามารถช่วงแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายหลายหมื่นบาท และสามารถ ใช้สิทธิ์ร่วมกับโรงพยาบาลในเครือของบริษัทนั้นได้

โดยประกันสุขภาพเด็กสามารถทำได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน – 20 ปี โดยจะแล้วแต่บริษัทประกันภัยที่เราเลือกด้วย ประกันสุขภาพ ประกันสุขภาพเด็ก เด็กเล็ก เด็กอนุบาล หมดห่วงเมื่อต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลทั้งจากการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในโรงพยาบาล จ่ายตามจริง สูงสุด 50,000 บาท ค่าเอ็กซเรย์และแล็บภายใน 30 วัน ก่อนหรือหลังเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน บางบริษัทประกันภัยอาจรวมคุ้มครองการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุภายใน 52 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ ด้วยวงเงินจ่ายตามจริง รวมสูงสุด 70,000 บาท จะมีข้อยกเว้นการคุ้มครองประกันสุขภาพเด็ก คือ ความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก โรคเรื้อรัง, การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวยหรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค, การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล

บางบริษัทประกันภัย สามารถเลือกระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยได้ทั้งแบบ รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และ รายปีได้อีกด้วย สำหรับใครที่ชอบ หรือตรงใจกับแบบประกันสุขภาพเด็ก สามารถเลือกไว้ เป็นตัวเปรียบเทียบของแต่ละบริษัทได้เลย ควรทำความเข้าใจในรายละเอียด เงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันสุขภาพเด็ก การรับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในอนาคตจะได้ไม่ต้องเสียภาระค่าใช้จ่ายเยอะ

ลุ้นประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้

การทำประกันชีวิต ถือเป็นการออมเงินวิธีหนึ่งที่ทำให้เก็บเงินได้เหมือนกัน โดยเฉพาะการทำประกันชีวิตแบบบำนาญที่สามารถเก็บเงินไว้ใช้ได้ในอนาคตเมื่ออายุมากขึ้น ขณะเดียวกับที่ประกันสุขภาพก็เป็นการซื้อหลักประกัน เพื่อความสบายใจของพ่อแม่พี่น้องคนในครอบครัวยามเจ็บป่วย จะได้ไม่ต้องวิ่งหาเงินสดให้วุ่นวาย ไม่สบายใจ แถมยังเป็นที่ต้อนรับอย่างดีของสถานพยาบาลด้วย กระทรวงการคลังได้เสนอนโยบายกรมสรรพากร ทำประกันสุขภาพสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาทต่อปี หวังช่วยประหยัดงบประมาณในการดูแลจากบัตรทองและประกันสังคม

โดย นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สั่งการด้วยตัวเอง เรียกว่าเอาใจบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่ห่วงใยสุขภาพ ให้ความสำคัญกับการทำประกันสุขภาพ กันอย่างจริงจัง หากพ่อแม่พี่น้องทำประกันสุขภาพกันแล้ว ก็สามารถนำค่าเบี้ยประกันที่เสียไปแต่ละเดือน แต่ละปี มาหักลดหย่อนภาษีกันได้ เหมือนๆ กับการทำประกันชีวิตเลย คล้ายกับการยิงกระสุนนัดเดียว แต่ได้นกหลายตัว ซึ่งแม้ว่ารัฐอาจต้องเฉือนเนื้อกันไปบ้าง แต่ในที่สุดแล้วรัฐเองก็สามารถรักษางบประมาณด้านหลักประกันสุขภาพ และบัตรทองเอาไว้ได้อีกมาก ไม่ต้องควัก ออกมาดูแลผู้ป่วย ผู้สูงวัย เหมือนก่อนเก่าอีก

ปัจจุบันกรมสรรพากร ให้นำเงินค่าเบี้ยประกันชีวิต ไปหักลดหย่อนภาษีได้อยู่แล้วตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท และย้ำว่าต้องเป็นประกันชีวิตเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับประกันสุขภาพ อย่างไรก็ตามการทำประกันสุขภาพในปัจจุบันจะไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ เพราะว่าไม่ถือว่าเป็นประกันชีวิต จึงทำให้หลายบริษัทประกันต่างเรียกร้องรัฐบาลให้ทำประกันสุขภาพสามารถหักลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกับประกันชีวิต ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนรักษาสุขภาพ และจะช่วยลดภาระของรัฐบาลอีกด้วย

จากข่าวหลากหลายสำนักเห็นว่าให้หักได้ประมาณ 15,000 บาท แต่ต้องนำไปรวมกับประกันชีวิตของเดิม รวมกันแล้วไม่เกิน 100,000 บาท ทำเอาบรรดาบริษัทประกันหลายค่าย ต่างออกมาส่งเสียงคัดค้านกัน เพราะว่า หากนำมาคำนวณรวมกัน อาจทำให้ความคุ้มครองเดิมลดลงก็เป็นไปได้ และก็อาจส่งผลกระทบถึงการทำธุรกิจในอนาคต

หากจะเริ่มหาการทำประกันภัย ต้องหาบริษัทที่มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและบริการจัดหาแผนประกันสุขภาพรายบุคคลให้บริการแก่ลูกค้าส่วนบุคคลและครอบครัวทั่วไป แผนประกันสุขภาพรายบุคคลมีหลากหลายแบบมากมาย หากเลือกให้ตรงใจ ต้องลองนำบริษัทประกันหลายบริษัทมาเทียบกันดูค่ะ โดยประกันส่วนใหญ่นี้จะให้ความคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งในฐานะคนไข้ใน หรือคนไข้นอก สำหรับกรณีการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก โดยมีวงเงินความคุ้มหลากหลาย ตั้งแต่ 50,000 ถึง 1,000,000 บาท ต่อครั้ง ต่อโรค ตลอดระยะเวลาของกรมธรรม์ และสามารถซื้อความคุ้มครองสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical) ความคุ้มครองการคลอดบุตร หรือประกันอุบัติเหตุ ส่วนบุคคล ประกันชีวิต เพิ่มเติมได้