รู้จักการทำประกันภัยกลุ่ม แบบง่ายๆ

ประกันภัยกลุ่ม คือ การประกันภัยแบบกลุ่มเป็นการรับประกันภัยบุคคลหลายๆคน ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียวโดยมีนายจ้างเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และมีลูกจ้างเป็นผู้เอาประกันภัย  ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว เป็นการให้สวัสดิการแก่ลูกจ้าง องค์กรหรือบริษัทใดมีสวัสดิการที่ดี เช่น ค่ารถค่าเดินทาง ค่าอาหาร วันหยุด วันลาพักร้อน ประกันสังคม ซึ่งเป็นสวัสดิการทั่วไปแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่พนักงานจะพิจารณาในการเข้าทำงาน ก็คือ ประกันภัยกลุ่ม

โดยบริษัทประกันภัยจะออกกรมธรรม์ประกันภัยเพียงฉบับเดียวให้กับนายจ้าง เรียกว่า “กรมธรรม์ประกันภัยหลัก” ส่วนลูกจ้างจะได้รับเอกสาร ที่เรียกว่า “ใบรับรองการเอาประกันภัย หรือบัตรประกันสุขภาพ”  ไว้เป็นหลักฐานในการเอาประกันภัย หรือใช้สิทธิรักษาพยาบาล เอกสารประกันภัยกลุ่มนี้ จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและอายุ ของผู้เอาประกันภัยจำนวนเงินเอาประกันภัย และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการเอาประกันภัยกลุ่มที่นายจ้างสามารถทำให้กับลูกจ้างได้นั้นมีหลายรูปแบบด้วยกัน

ประกันกลุ่ม

การประกันชีวิตกลุ่ม: ประกันชีวิตกลุ่ม จะให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตของลูกจ้างทุกกรณี ทั้งในและนอกเวลาทำงาน ตลอด 24 ชั่วโมงและทั่วโลก หากเกิดกรณีเสียชีวิต ค่าเบี้ยชดเชยจะตกเป็นของทายาท

การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม: ในกรณีที่ลูกจ้างประสบอุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะต่างๆ (มือ เท้า สายตา) จากอุบัติเหตุ ซึ่งบางกรณี อาจมีเงินชดเชยสำหรับค่ารักษาพยาบาลอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่ทำให้ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลให้อีกด้วย

การประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงกลุ่ม: ให้ความคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ โดยทั่วไปบริษัทประกันภัยจะคุ้มครองเมื่อตกเป็นผู้ทุพพลภาพต่อเนื่องไม่น้อยกว่า180 วัน นับจากวันเกิดเหตุ

การประกันสุขภาพกลุ่ม: เป็นประกันภัยหลักๆ ที่บริษัทส่วนใหญ่ต้องทำให้กับลูกจ้างเชื่อว่า หลายคนน่าจะเคยใช้บริการ ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม โดยจะให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลอันเกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ทั้งกรณีการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

บริษัทประกันจะพิจารณาความเสี่ยงภัยของบุคคลในกลุ่มเป็นอัตราเฉลี่ย โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ประกอบกับจำนวนเงินเอาประกันภัย แล้วจึงคำนวณออกมาเป็นอัตราเบี้ยประกัน โดยจะมีระยะเวลาการคุ้มครองเอาประกันเป็นเวลา 1 ปี หากพนักงานคนไหนทำงานมากกว่า 1 ปี ทางบริษัทสามารถต่ออายุการเอาประกันภัยได้อย่างอัตโนมัติเป็นรายปี นอกจากให้ผลดีกับลูกจ้างแล้วทางบริษัทก็จะได้ความมั่นใจ ความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ประกันภัยกลุ่มดีดีแบบนี้ บริษัทไหนยังไม่มี รีบไปแจ้งแผนกที่เกี่ยวข้องมาทำประกันภัยกลุ่มที่คุ้มครองทั้งตัวเราเอง และตัวบริษัทก็ได้รับผลดีด้วย ได้กันทั้งสองฝ่ายขนาดนี้ ต้องรีบไปจัดการทำประกันภัยกลุ่มกันนะคะ

ลุ้นประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้

การทำประกันชีวิต ถือเป็นการออมเงินวิธีหนึ่งที่ทำให้เก็บเงินได้เหมือนกัน โดยเฉพาะการทำประกันชีวิตแบบบำนาญที่สามารถเก็บเงินไว้ใช้ได้ในอนาคตเมื่ออายุมากขึ้น ขณะเดียวกับที่ประกันสุขภาพก็เป็นการซื้อหลักประกัน เพื่อความสบายใจของพ่อแม่พี่น้องคนในครอบครัวยามเจ็บป่วย จะได้ไม่ต้องวิ่งหาเงินสดให้วุ่นวาย ไม่สบายใจ แถมยังเป็นที่ต้อนรับอย่างดีของสถานพยาบาลด้วย กระทรวงการคลังได้เสนอนโยบายกรมสรรพากร ทำประกันสุขภาพสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาทต่อปี หวังช่วยประหยัดงบประมาณในการดูแลจากบัตรทองและประกันสังคม

โดย นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สั่งการด้วยตัวเอง เรียกว่าเอาใจบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่ห่วงใยสุขภาพ ให้ความสำคัญกับการทำประกันสุขภาพ กันอย่างจริงจัง หากพ่อแม่พี่น้องทำประกันสุขภาพกันแล้ว ก็สามารถนำค่าเบี้ยประกันที่เสียไปแต่ละเดือน แต่ละปี มาหักลดหย่อนภาษีกันได้ เหมือนๆ กับการทำประกันชีวิตเลย คล้ายกับการยิงกระสุนนัดเดียว แต่ได้นกหลายตัว ซึ่งแม้ว่ารัฐอาจต้องเฉือนเนื้อกันไปบ้าง แต่ในที่สุดแล้วรัฐเองก็สามารถรักษางบประมาณด้านหลักประกันสุขภาพ และบัตรทองเอาไว้ได้อีกมาก ไม่ต้องควัก ออกมาดูแลผู้ป่วย ผู้สูงวัย เหมือนก่อนเก่าอีก

ปัจจุบันกรมสรรพากร ให้นำเงินค่าเบี้ยประกันชีวิต ไปหักลดหย่อนภาษีได้อยู่แล้วตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท และย้ำว่าต้องเป็นประกันชีวิตเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับประกันสุขภาพ อย่างไรก็ตามการทำประกันสุขภาพในปัจจุบันจะไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ เพราะว่าไม่ถือว่าเป็นประกันชีวิต จึงทำให้หลายบริษัทประกันต่างเรียกร้องรัฐบาลให้ทำประกันสุขภาพสามารถหักลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกับประกันชีวิต ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนรักษาสุขภาพ และจะช่วยลดภาระของรัฐบาลอีกด้วย

จากข่าวหลากหลายสำนักเห็นว่าให้หักได้ประมาณ 15,000 บาท แต่ต้องนำไปรวมกับประกันชีวิตของเดิม รวมกันแล้วไม่เกิน 100,000 บาท ทำเอาบรรดาบริษัทประกันหลายค่าย ต่างออกมาส่งเสียงคัดค้านกัน เพราะว่า หากนำมาคำนวณรวมกัน อาจทำให้ความคุ้มครองเดิมลดลงก็เป็นไปได้ และก็อาจส่งผลกระทบถึงการทำธุรกิจในอนาคต

หากจะเริ่มหาการทำประกันภัย ต้องหาบริษัทที่มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและบริการจัดหาแผนประกันสุขภาพรายบุคคลให้บริการแก่ลูกค้าส่วนบุคคลและครอบครัวทั่วไป แผนประกันสุขภาพรายบุคคลมีหลากหลายแบบมากมาย หากเลือกให้ตรงใจ ต้องลองนำบริษัทประกันหลายบริษัทมาเทียบกันดูค่ะ โดยประกันส่วนใหญ่นี้จะให้ความคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งในฐานะคนไข้ใน หรือคนไข้นอก สำหรับกรณีการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก โดยมีวงเงินความคุ้มหลากหลาย ตั้งแต่ 50,000 ถึง 1,000,000 บาท ต่อครั้ง ต่อโรค ตลอดระยะเวลาของกรมธรรม์ และสามารถซื้อความคุ้มครองสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical) ความคุ้มครองการคลอดบุตร หรือประกันอุบัติเหตุ ส่วนบุคคล ประกันชีวิต เพิ่มเติมได้