ประกัน สังคม ว่างงาน

ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตน กรณีตกงานจาก ลาออก ถูกเลิกจาก มีอะไรบ้าง พร้อมขั้นตอนการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ ในช่วงนี้มีข่าว เลเอาท์ พนักงานออกอยู่เรื่อยๆ เพื่อเป็นการที่จะไม่เสียสิทธิ์ ประกัน สังคม ว่างงาน ในการที่เราจ่ายประกันสังคมมาทุกเดือน เรามาทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเมื่อเราอยู่ในช่วงว่างงานกันดีกว่าค่ะ

นอกจากเงินชดเชยที่ทางบริษัทจำเป็นต้องจ่ายให้กับพนักงานแล้วนั้น ประกัน สังคม ว่างงาน ยังมีสิทธิได้รับเงินชดเชยกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม  เมื่อผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน ประกัน สังคม ว่างงาน มีข้อกำหนดว่า ต้องไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักงานเขต หรือ ในเว็บไซต์ ภายใน 30 วัน หากไม่สะดวกสามารถยื่นออนไลน์ได้ แต่ก็ยังต้องไปยื่นเอกสารที่กรมจัดหางานตามเขตพื้นที่ของตน เพื่อเป็นการแสดงสิทธิ์ในเบื้องต้น , ต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที่สำนักจัดหางานไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง, พร้อมที่จะทำงานที่เหมาะสมตามที่จัดหาให้  เอกสารที่จะต้องนำไปเพื่อขอรับประโยชน์จากประกันสังคม มีแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน, บัตรประจำตัวประชาชน, รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว, สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก

ประกัน สังคม ว่างงาน ในกรณีที่ถูกเลิกจ้าง มีค่าตอบแทนที่ต่างกัน เงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท หรือ กรณีลาออกเอง ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย

กรณียื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน ประกัน สังคม ว่างงาน กรณีว่างงานเพราะเหตุถูกเลิกจ้าง หรือเหตุถูกเลิกจ้างและลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างเกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนทุกครั้ง  เมื่อคุณสมบัติครบถ้วน สำนักงานประกันสังคมทำการโอนเงินทดแทนการขาดรายได้ตามสิทธิให้ผู้ประกันตน ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน เดือนละ 1 ครั้ง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรสายด่วน 1694 ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30 น.