บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จํากัด เริ่มต้น ด้วยทุนจดทะเบียน 3,200 ล้านบาท และมีมูลค่าสินทรัพย์รวม 7,775 ล้านบาท เป็นบริษัทธุรกิจประกัน ใน Samsung Group ในส่วนของธุรกิจ บริการทาวการเงิน (Financial Service) เริ่มดำเนินการทำประกันธุรกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500

บริษัทประกัน

บริษัทประกันธุรกิจแห่งนี้ เติบโต อย่างรวดเร็ว จนก้าวขึ้นเป็นบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลี สามารถครองตลาดของธุรกิจประกันได้เป็นอันดับ 1 ของประเทศมาโดยตลอด ปัจจุบันมีสินทรัพย์รวมถึง 7.95 ล้านบาท และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วโลกกว่า 8.23 ล้านราย และมีสมาชิก MDRT มากเป็นอันดับหนึ่งของโลก ด้วยจำนวนมากถึง 2667 ราย

และในปัจจุบันนี้ บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต ได้ขยายธุรกิจประกันชีวิตเข้ามาสู่เมืองสำคัญต่างๆในหลายประเทศ ทั่วโลก เช่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน เวียดนาม เมียนมา และไทย

บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิตโดยมีจุดมุ่งหมาย คือ เป็นผู้นำด้านการประกันชีวิตในระดับนานาชาติด้วยมาตรฐานสูงสุดของสากล จากประสบการณ์มากกว่า 60 ปีของบริษัทธุรกิจประกัน บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จํากัด 60  ปีในแถบเอเชีย ทำให้ บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จํากัด จึงกลายเป็นจุดแข็ง ที่ทำให้ บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จํากัด เข้าใจในความต้องการของลูกค้าของชาวเอเชียได้เป็นอย่างดี

ที่อยู่บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต 2922/222-227 อาคารชาญอิสระ 2 ชั้น 15 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรบริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต: 0-2308-2245

โทรสารบริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต: 0-2308-2269

อีเมล์บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต: VoC@thaisamsunglife.co.th

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันวินาศภัย มีความเป็นมืออาชีพในด้านการรับประกันภัยต่อ (Professional Reinsurer) มีผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 5,413 ล้านบาท และความรู้ความเข้าใจด้านการตลาด ธุรกิจประกันภัยต่อ คือ การรับถ่ายโอนความเสี่ยงจากลูกค้า ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านการเงิน และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถดำเนินงานร่วมไปกับบริษัทคู่ค้า เป็นการลดความซับซ้อนของกระบวนการทำงานและทำให้เกิดการประหยัดต้นทุน ซึ่งนอกจากการรับถ่ายโอนความเสี่ยงภัยจากลูกค้าแล้ว บริษัทฯ ยังนำเสนอบริการเกี่ยวเนื่องอีกหลากหลาย อาทิ การให้คำปรึกษาในด้านการบริหารความเสี่ยง การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค การให้การสนับสนุนด้านการตลาด การให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น

บริษัทประกันวินาศภัย

ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทประกันวินาศภัย ไทยรับประกันภัยต่อ ที่ได้ดำเนินการให้บริการรับประกันภัยต่อครอบคลุมทั้ง การรับประกันภัยทรัพย์สิน การประกันอุบัติเหตุ การประกันวิศวกรรม การประกันภัย ทางทะเลและการขนส่งสินค้า รวมถึงการประกันชีวิต ลูกค้าของบริษัท โดยมากเป็นบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตในประเทศ มีเพียงบางส่วนเป็นลูกค้าจากต่างประเทศ  ประเภทธุรกิจ การประกันวินาศภัยต่อ – ในประเทศ อัคคีภัย, ประกันวินาศภัยต่อ – ภัยทางทะเล, ประกันวินาศภัยต่อ – ในประเทศ เบ็ดเตล็ด, การประกันภัยวินาศภัยต่อ – ในประเทศ รถยนต์, การประกันวินาศภัยต่อ –  ต่างประเทศ, การประกันชีวิตต่อ, การรับประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย, การรับประกันภัยต่อแบบสัญญาต่อกัน – สัญญาตามข้อตกลงของตลาด, การรับประกันภัยต่อแบบสัญญาต่อกัน – สัญญาอื่น

การพิจารณารับประกันภัย  บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ โดยมีการให้คำมั่นสัญญาว่าจะมอบบริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า ด้วยการพิจารณารับประกันภัยอย่างเป็นระบบและมีวินัย โดยมีการควบคุมความเสี่ยงภัยด้วยความระมัดระวัง ซึ่งจะเน้นควบคุมสัดส่วนการรับเสี่ยงภัยต่อเงินกองทุนแบบอนุรักษ์นิยม พร้อมทั้งใช้ข้อมูลสารสนเทศที่มี อยู่มาประกอบการพิจารณารับประกันภัย

ที่อยู่บริษัท 48/22-24 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์บริษัท (662) 660 6111 และ (662) 290 3111
โทรสาร (662) 660 6100 และ (662) 290 3100
อีเมล์บริษัท mailbox@thaire.co.th
เว็บไซต์บริษัท http://www.thaire.co.th

ประกันภัยค้ำจุน

ประกันภัยค้ำจุน คือ การประกันวินาศภัยประเภทหนึ่งเป็นสัญญาประกันภัย ซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัยเพื่อความวินาศภัยอันเกิดขึ้นแก่บุคคลอีกคนหนึ่ง และทางผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ บุคคลผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามที่ตนควรจะได้นั้นจากผู้รับประกันภัยโดยตรง แต่ค่าสินไหมทดแทนเช่นว่านี้หาอาจจะคิดเกินไปกว่าจำนวนอันผู้รับประกันภัยจะพึงต้องใช้ตามสัญญานั้นได้ไม่ ในคดีระหว่างบุคคลผู้ต้องเสียหายกับผู้รับประกันภัยนั้น ท่านให้ผู้ต้องเสียหายเรียกตัวผู้เอาประกันภัยเข้ามาในคดีด้วย อนึ่งผู้รับประกันภัยนั้นแม้จะได้ส่งค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยแล้วก็ยังหาหลุดพ้นจากความรับผิดต่อบุคคลผู้ต้องเสียหายนั้นไม่ เว้นแต่ตนจะพิสูจน์ได้ว่าสินไหมทดแทนนั้นผู้เอาประกันภัยได้ใช้ให้แก่ผู้ต้องเสียหายแล้ว

ประกันภัยค้ำจุน นับว่าเป็นสัญญาประเภทหนึ่งของการประกันภัย อยู่ในหมวดที่ 2 ว่าด้วยเรื่องการประกันวินาศภัย แต่มีข้อแตกต่างจากประกันวินาศภัยปกติ ตรงที่ผู้เอาประกันภัยนำตัวทรัพย์สินไปประกันความเสียหาย เช่น ประกันอัคคีภัย ก็คือการที่เอาตัวบ้านหรือ ทรัพย์อื่น เป็นวัตถุที่เอาประกันภัย เป็นต้น แต่ การประกันภัยค้ำจุนนั้น วัตถุที่เอาประกันภัยคือ “ความรับผิด” ไม่มีตัวทรัพย์สินที่เอาประกันภัย บางครั้งจึงเรียกประกันภัยประเภทนี้ว่า “ประกันภัยความรับผิด” นั่นเอง

สัญญาประกันภัยค้ำจุน อาจกล่าวได้ถึง การทำสัญญาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีความรับผิดที่ต้องชำระหนี้ให้กับผู้อื่นที่ได้ค้ำจุนเอาไว้ ซึ่งผู้เอาประกันภัย เอาความรับผิดไปทำสัญญาประกันภัยไว้กับผู้รับประกันภัย อาจเป็นความรับผิดตามสัญญา หรือ ความรับผิดทางกฎหมายก็ได้ เช่น ความรับผิดตามกฎหมายละเมิดได้

ใจความสำคัญ 2 ประการ

1.ต้องมีสัญญาประกันภัยระหว่างผู้เอาประกันภัย และผู้รับประกันภัย และจะต้องไม่ใช่เป็นการรับประกันความเสียหายต่อทรัพย์ของผู้เอาประกันภัย แต่เป็นการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอก ในอนาคต

2.ผู้เอาประกันภัยเป็นต้องเป็นฝ่ายที่รับผิดตามที่กฏหมายได้บัญญัติไว้ใน ต่อท้ายของมาตราที่ 887 วรรค 1 เพื่อความวินาศภัยอันเกิดแก่บุคคลอีกบุคคลหนึ่ง และซึ่ง ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ

เมื่อครบหลักเกณฑ์ทั้ง สองข้อแล้ว ผู้รับประกันภัยถึงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนให้บุคคลภายนอกแทน ผู้เอาประกันภัยตามสัญญา

การประกันวินาศภัย ด้วยการ ประกันภัยค้ำจุน ในปัจจุบัน ถ้าเลือกได้ ทุกคนคงไม่อยากเป็นผู้ที่ถูกเลือกในการค้ำประกันให้กับใคร เพราะการค้ำประกันถ้าเกิดโชคร้ายขึ้นมา อาจทำให้เกิดความเสียหายทางความสัมพันธ์ต่อกันและกัน ยังตามมาซึ่งความเสียหาย ทางทรัพย์สินอีกด้วย

คอนโด ใกล้ BTS ศึกษาวิทยา

สถานีรถไฟ BTS ศึกษาวิทยา เป็นเพียงโครงการศึกษาในอนาคตซึ่งบีทีเอสซีได้เตรียมตอม่อแบบพิเศษที่รองรับการก่อสร้างสถานีในอนาคต ตั้งอยู่ระหว่างสถานี BTS สุรศักดิ์ และ BTS ช่องนนทรี  ซึ่งจะต้องมีการสำรวจข้อมูลและสรุปผลหลังจากเปิดให้บริการในเส้นทางปัจจุบันแล้ว จากข้อมูลสำรวจบริเวณ 2 สถานีดังกล่าวปริมาณของผู้ใช้บริการอาจจะไม่คุ้มทุนในการดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งยังคงมีชื่อไว้เป็นสถานีในอนาคตอยู่ แต่ที่ยังคงแสดงไว้ในแผนที่ เนื่องจากจำเป็นสำหรับการแสดงการคิดค่าโดยสารโดยคำนวณจากระยะทางหรือโซนการเดินทาง จึงเริ่มมีคอนโด ใกล้ BTS ศึกษาวิทยา เพิ่มขึ้นมาบ้าง ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ

Life@Sathorn 10 คอนโด ใกล้ BTS ศึกษาวิทยา คอนโดสาทร เจ้าของโครงการ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  คอนโด สูง 27 ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน 3 ชั้น จำนวน 1 อาคาร 286 ยูนิต สิ่งอำนวยความสะดวก ลิฟท์, ที่จอดรถ, การรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง, กล้องวงจรปิด, สระว่ายน้ำ, ห้องเซาว์น่า, ฟิตเนส, สวนหย่อม, พื้นที่จัดบาร์บีคิว, สนามเด็กเล่น, พื้นที่สำหรับเด็ก  ร้านค้าในบริเวณรอบๆคอนโด เดอะซิตี้วีว่า, เทสโก้โลตัส, ยูเซ็นเตอร์, บลูช็อป, ห้างสรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ ราคาขายเฉลี่ย 124,653 บาท/ตรม.

The Address Sathorn คอนโด ใกล้ BTS ศึกษาวิทยา คอนโดมิเนียม เจ้าของโครงการ ASIAN PROPERTY Co., Ltd. สามารถเข้าออกได้สองทางจากสาทรซอย 12 และสีลมซอย 9 คอนโด High Rise 40 ชั้น 562 ยูนิต ที่จอดรถประมาณ  465 คัน รวมจอดซ้อนคัน สิ่งอำนวยความสะดวกภายในคอนโด สระว่ายน้ำ 2 สระ, ห้องออกกำลังกาย 2 ห้อง, สวนใหญ่หน้าโครงการ, ที่นั่งพักผ่อนริมสระน้ำ, ที่นั่งพักผ่อนบนชั้นบนสุด, ห้องอเนกประสงค์, ห้อง Sauna, ห้องนั่งเล่น Indoor, ที่จอดรถ 465 คัน, ลิฟท์โดยสาร 6 ตัว, ระบบ CCTV  ราคาเริ่มต้นต่อตารางเมตรประมาณ 130,000 บาท

Ivy Sathorn 10 คอนโด ใกล้ BTS ศึกษาวิทยา คอนโดเจ้าของโครงการ พฤกษา เรียลเอสเตท ตั้งอยู่ในซอยสีลม 9 คอนโด High Rise 29 ชั้น 1 อาคาร ใกล้สถานศึกษาหลายแห่ง ไปยังร้านค้า และห้างสรรพสินค้าได้สะดวก สถานที่สำคัญใกล้เคียง สระว่ายน้ำ, ห้องออกกำลังกาย, Access Card, กล้องวงจรปิด, ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม. รายล้อมด้วยร้านค้า ร้านอาหารมากมาย ไม่ไกลจากสถานศึกษาชื่อดัง ราคาเฉลี่ยเริ่มต้น 112,500 บาท/ ตร.ม.

Silom Suite Condominium คอนโด ใกล้ BTS ศึกษาวิทยา ตั้งอยู่ ซ.สาทร 12 (ซ.ศึกษาวิทยา)  คอนโด สูง 37 ชั้น จำนวน 1 อาคาร 281 ยูนิต  สิ่งอำนวยความสะดวก สระว่ายน้ำ, ฟิตเนส, มินิมาร์ท, ที่จอดรถ, ยามรักษาความปลอดภัย ร้านค้าในบริเวณรอบๆคอนโด เดอะซิตี้วีว่า, ท็อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ต, เทสโก้โลตัส, บลูช็อป, 7-Eleven ร้านสะดวกซื้อ ราคาขาย 3,200,000 บาท

คอนโด ใกล้ BTS ศึกษาวิทยา ยังไม่ขึ้นเป็นสถานีรถไฟฟ้า BTS หากว่ายังไม่ถูกใจมาก ลองดูแลทำเลอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่  คอนโดใกล้รถไฟฟ้า BTS ตลาดพลู       คอนโดใกล้รถไฟฟ้า BTS กรุงธนบุรี       คอนโดใกล้รถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 ได้เริ่มดำเนินธุรกิจให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นด้วยความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส โดยที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นหลัก มีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท ชำระแล้วเต็มมูลค่า

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท จรัญประกันภัย จำกัด มีประกันภัยหลากหลายให้เลือกที่เหมาะกับคุณไม่ว่าจะเป็น ประกันอัคคีภัย รับประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง อาคาร ที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม ทรัพย์สินในอาคาร สต๊อกสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนเครื่องจักรและวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับความสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องมาจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิดจากแก๊สที่ใช้ทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย และยังสามารถขยายความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมได้ เช่น ภัยลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ภัยเนื่องมาจากไฟฟ้า นอกจากนี้ยังรวมถึง ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยเบ็ดเตล็ด รับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและกลุ่มรับประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง, รับประกันภัยสำหรับเงิน, รับประกันภัยโจรกรรม, รับประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร, รับประกันภัยการก่อสร้างทุกชนิด, รับประกันภัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, รับประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก, การรับประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน, รับประกันภัยเครื่องมือเครื่องจักรของผู้รับเหมา, รับประกันภัยสิทธิการเช่า, รับประกันภัยกระจก, รับประกันภัยอิสรภาพ, รับประกันภัยมะเร็ง, รับประกันภัยความซื่อสัตย์, รับประกันภัยกอล์ฟ, รับประกันภัยสำหรับผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง, รับประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน,  รับประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจาการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3, รับประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายที่เกิดจากความบกพร่องของผู้ตรวจสอบอาคาร, รับประกันภัยการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ, รับประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายจากการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก, รับประกันภัยว่างงาน, รับประกันภัยสรรพภัยประกันธุรกิจขนาดย่อม (SME) ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว พร้อมทีมงานบริหารความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด จึงได้เริ่มกำหนดแนวทาง ในการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยได้จัดทำขึ้นเป็น คู่มือกำหนดจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่บริษัทได้วางแผนไว้ ทางบริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นขึ้น โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนจะต้องยึดถือและนำไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ที่ชัดเจน โดยการเข้าเป็นหนึ่งใน “แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต”

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด

ที่อยู่บริษัท อาคารจรัญประกันภัย 408/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เบอร์โทร เวลาปกติ : (+66) 0-2276-1024 นอกเวลา : (+66) 0-2021-1655

แฟกซ์: (+66) 0-2275-4919

อีเมล  charanins@charaninsurance.co.th

เว็บไซต์ http://charaninsurance.com

บริษัท คิวบีอีประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท คิวบีอี ประกันภัย จำกัด นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานในส่วนของภาคพื้นประเทศเอเชียแปซิกฟิก ทางบริษัทคิว บีอี ประกันภัย ประเทศไทย จำกัด ได้ก่อตั้งและดำเนินกิจการภายในประเทศไทยมาตั้งแต่เมื่อ ปีค.ศ. 1989

โดยในปี ค.ศ. 1989  คิวบีอีประกันภัย มีสำนักงานใหญ่ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยในปัจจุบันทางบริษัทคิวบีอี ประกันภัย มีสาขารวมทั้งหมด 7 สาขา และศูนย์บริการสินไหมทดแทนทั่วประเทศรวมกัน อีก 4 แห่ง ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงที่แข็งแกร่ง จนถึงในปัจจุบัน

บริษัท คิวบีอีประกันภัยกรุ๊ป จำกัด เป็นหนึ่งใน 25 บริษัท ประกันภัยและผู้รับประกันภัยต่อ ในทั่วโลก มีการดำเนินงานที่สำคัญในทุกตลาดประกันภัยทั่วโลก บริษัท คิวบีอีประกันภัย (QBE) ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศออสเตรเลีย โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ประเทศซิดนีย์และมีการดำเนินงานใน 49 ประเทศและมีพนักงานกว่า 13,500 พนักงานทั่วโลก

บริษัท คิวบีอีประกันภัยกรุ๊ป จำกัด มุ่งมั่นที่จะเติบโตทางธุรกิจผ่านเครือข่าย ที่มีอยู่มากมายและการเข้าซื้อกิจการของธุรกิจประกันภัย ของพอร์ตการลงทุนและทีมจัดจำหน่ายที่ตรงกับเงื่อนไขที่เข้มงวดของเราเพื่อผลตอบแทนขั้นต่ำของผู้ถือหุ้นและการเพิ่มกำไรต่อหุ้นในปีแรก คิวบีอีประกันภัยกรุ๊ป เข้าซื้อกิจการตั้งแต่การซื้อครั้งแรกในปี ค.ศ. 1982 และมีการได้เติบโตขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 10 ปีที่ เบี้ยประกันของคิวบีอีประกันภัย ขั้นต้น 14,500,000,000 $ ในปี ค.ศ. 2009

บริษัท คิวบีอี ประกันภัย มีผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท คิวบีอี พร้อมให้บริการการประกันภัยรถยนต์แก่บุคคลทั่วไปและกลุ่มลูกค้าธุรกิจ และยังให้บริการประกันภัยประเภทต่างๆ ที่นอกเหนือจากประกันภัยรถยนต์ทั้งแก่บุคคลทั่วไป กลุ่มธุรกิจทั้งขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม และธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อช่วยจัดการ บริหารความเสี่ยงธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น ในส่วนของประกันภัยรถยนต์ บริษัท คิวบีอี มีกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ หลากหลายประเภท ให้ท่านเลือกตามความเหมาะสม พร้อมที่จะให้บริการการประกันภัยที่มีประสิทธิภาพให้แก่ลูกค้า ทุกที่ ทุกเวลาที่เกิดความสูญเสียเกิดขึ้น ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ที่ใช้ในการให้บริการผู้ขอเอาประกันภัย ทางบริษัทประกันภัยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการรับประกันภัย ดังนั้น ทางบริษัทประกันภัยจึงได้กำหนดมาตรฐานและระยะเวลาที่ใช้ในการเคลมได้อย่างชัดเจน รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าว่าจะสามารถ พร้อมที่จะนำรถยนต์กลับมาใช้งานบนถนนได้อีกครั้ง

ทางลูกค้าสามารถติดต่อกับทางบริษัท คิวบีอี ประกันภัยได้โดยตรง ตามที่อยู่ด้านล่างได้เลย

บริษัท คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่บริษัท 968 อาคารอื้อจือเหลียง ชั้น 15 ถนนพระราม 4 ข.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์. 0-2624-1000
แฟกซ์  0-2238-0836-8
เว็บไซต์ http://www.qbe.co.th
อีเมล์  info.thai@qbe.com

 

บ้านน้ำท่วม เคลมประกันอย่างไรดี

จากเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพที่ผ่านมาเนื่องจากเหตุการณ์ฝนตกหนักในช่วงคืนวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560 จนถึงเช้าวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ทำให้หลายภาค หลายจังหวัดในประเทศไทย รวมถึงตัวเมืองกรุงเทพ หลายบ้านเกิดภาวะน้ำท่วมขัง น้ำรอการระบาย และกลายเป็นผู้ประสบภัยหลายคน ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ทรัพย์สิน หรือแม้กระทั้งชีวิตของคนที่รัก แม้อาจไม่มีอะไรที่จะสามารถมาเยี่ยวยาจิตใจได้ดีที่สุด ณ ตอนนั้น เหตุการณ์นั้นๆ แต่ประกันภัยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยบรรเทาความเดือนร้อนทางร่างกายและทรัพย์สินให้เบาบางลงให้กับผู้ประสบภัยได้ สำหรับคนที่ทำประกันภัยบ้านเอาไว้ สามารถเคลมอะไรได้บ้าง เรามีขั้นตอนในการเรียกร้องค่าสินไหมมาแนะนำลูกค้าที่ซื้อประกันภัยกับบริษัทประกันภัย

ขั้นตอนง่ายๆ ในการเคลมประกัน เมื่อน้ำท่วมบ้าน  
1. เริ่มจากการถ่ายรูปไว้ทั้งระหว่างที่น้ำท่วมและหลังจากน้ำลดแล้ว และพอเมื่อเกิดเหตุจำเป็นที่จะต้องรีบแจ้งให้บริษัทประกันภัยที่เราทำประกันภัยรับทราบทันที บางบริษัทประกันภัยมีรูปแบบการประกันภัยที่แตกต่างกันออกไป จำเป็นต้องศึกษาหาข้อมูล ศึกษาเงื่อนไขการกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วนก่อนการทำประกันภัย เช่น การประกันอัคคีภัย บ้านทิพยยิ้มได้ จะรวมถึงการคุ้มครองภัยน้ำท่วม กรณีที่ท่านซื้อความคุ้มครองก่อนเกิดเหตุน้ำท่วมไม่น้อยกว่า 7 วัน

  1. เตรียมหลักฐานและเอกสารให้กับบริษัทประกันภัยโดยเร็ว  ภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแต่ได้รับความเสียหาย คือ หนังสือเรียกร้องความเสียหาย ซึ่งจะต้องแจ้งรายละเอียดทรัพย์สินและมูลค่าความเสียหายระหว่างที่เกิดขึ้น, ภาพถ่ายความเสียหาย แสดงสภาพทั่วไปของสถานที่เอาประกันภัย และบริเวณที่ได้รับความเสียหาย, หากทำประกันภัยบ้านหรือทรัพย์สินไว้กับบริษัทประกันภัยอื่นที่มากกว่า 1 บริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบด้วย
  2. เตรียมเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทประกันภัยร้องขอ เช่น เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น

หากซื้อประกันภัยครอบคลุมทุกความเสี่ยง สามารถเคลมค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้ หากว่าทำประกันภัยเฉพาะไฟไหม้เพียงอย่างเดียว จะไม่ได้รับการคุ้มครอง หรือเรียกค่าเสียหายไม่ได้ ประกันภัย ถือเป็นหนึ่งในตัวช่วยด้านความอุ่นใจ การป้องกันภัยชีวิตและทรัพย์สินในอนาคตข้างหน้า จากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน การทำประกันภัยน้ำท่วม จึงเป็นหนึ่งในตัวช่วย สร้างความอุ่นใจให้กับผู้ประสบภัย